W ubiegłym tygodniu do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z maja tego roku umożliwiła funkcjonariuszom służb podległych MSWiA posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe wykonywanie zawodu ratownika medycznego w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji, jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, podczas działań ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń.

Artykuł 11 wyżej wymienionej ustawy nakłada na ministra spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z ministrem zdrowia obowiązek określenia wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:

  • samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  • samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych,
  • pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem.

Wykazy świadczeń określono w poniższych załącznikach do rozporządzenia.

Według danych Komendy Głównej PSP w Państwowej Straży Pożarnej jest 670 ratowników medycznych.

o autorze

Redakcja/Łukasz