0,3 proc. PKB na obronę cywilną. Projekt ustawy trafi do rządu

foto. PSPR Mielec

W wykazie prac legislacyjnych opublikowany został projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przygotowany przez MSWiA.

Projekt ustawy określa:

– zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny;

– organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności;

– zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej;

– zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach;

– zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony;

– zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej;

– finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta o istniejące struktury tak aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, obejmujące w szczególności potencjał Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, struktur zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych – napisano w opisie projektu.

Projekt zakłada, że organami ochrony ludności są: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, ministrowie, natomiast podmiotami ochrony ludności są: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarnej, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, podmioty lecznicze, organizacje ratownicze, podmioty gospodarcze i inne.

Za koordynacje funkcjonowania ochrony ludności odpowiedzialny będzie szef MSWiA.

Utworzony zostanie korpus obrony cywilnej składający się z personelu obrony cywilnej i krajowej rezerwy OC. Personelem OC będą osoby z przydziałem mobilizacyjnym, osoby powołane w drodze zaciągu ochotniczego, członkowie krajowej rezerwy obrony cywilnej i osoby zaliczane do personelu OC decyzją MSWiA, z kolei krajową rezerwę obrony cywilnej tworzyć będą funkcjonariusze i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w stanie spoczynku.

Zgodnie z projektem na zadania z zakresu ochrony ludności będzie przeznaczane nie mniej niż 0,3 PKB rocznie.

Rząd ma przyjąć projekt ustawy jeszcze w drugim kwartale br.

Exit mobile version