Minister spraw wewnętrznych zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które otrzymają w tym roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane środki będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.&

W związku z powyższym, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęło 27 wniosków zawierających zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego również wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska&i gospodarki wodnej, na łączną kwotę przekraczającą 26 mln zł. &&

Na liście zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych znalazło się 17 podmiotów – organizacje pozarządowe posiadające zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiony sprzęt będzie służył nie tylko do prowadzenia akcji ratowniczych, ale także do działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednocześnie informujemy, iż podmioty, które nie znalazły się na tej liście, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska w ramach środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.&

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach&Porozumienia z dnia 25 marca 2011 roku pomiędzy Ministrami: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Tegoroczny limit środków wynosi 10 mln zł.&

Lista przedsięwzięć do realizacji w 2014 r. ze środków NFOŚiGW

Źródło: msw.gov.pl

o autorze

Redakcja