37 lat temu, 18 stycznia 1982 roku w miejscu Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej utworzona została Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Szkoła została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 roku. Brzmi ono następująco:

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz 191) zarządza się co następuje:

  1. Tworzy się Szkołę Główną Służby Pożarniczej
  2. Siedzibą Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest Warszawa.
  3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej kształci i wychowuje kadry specjalistów oficerów pożarnictwa przygotowanych do objęcia stanowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej wydaje absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie szkoły i nadanie tytułu magistra inżyniera pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa określonej specjalności.
  5. Nadzór nad Szkołą Główną Służby Pożarniczej sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.
  6. Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpoczyna swą działalność dydaktyczną od roku akademickiego 1981/1982.
  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

SGSP jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Jej misją jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

W strukturach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej funkcjonuje Jednostka Ratowniczo – Gaśniczej. Rejonem operacyjnym jest dzielnica Żoliborz.

Przez cały okres funkcjonowania, Uczelnia systematycznie rozwija swoją ofertę naukowo-dydaktyczną, kształcąc przyszłą kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej oraz przygotowując absolwentów do stawania czoła wymaganiom rynku pracy.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę wszystkim Pracownikom, Funkcjonariuszom, Studentom i Absolwentom dalszego rozwoju i sukcesów.

Wierzę, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej utrzyma swoją wysoką pozycję naukową oraz, że zapisze dalsze wspaniałe karty swojej historii.

– napisał nadbrygadier Paweł Kępka, Rektor-Komendant SGSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz