5000+ dla OSP. Ustawa przyjęta z nieoczekiwaną poprawką

Rządowa nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej przeszła przez Sejm z nieoczekiwaną poprawką Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zmiany w ustawie polegają na dodaniu nowych zadań Ochotniczym Strażom Pożarnym. Poza akcjami ratowniczo – gaśniczymi to: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Na realizację nowych zadań w tegorocznym budżecie państwa zarezerwowano 82 mln zł. Druhowie będą mogli się starać maksymalnie o pięć tysięcy złotych dotacji.

Rządowy projekt zakładał, że jednostki OSP będą składały wnioski do MSWiA za pośrednictwem komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią komendanta powiatowego/miejskiego.

W trakcie drugiego czytania Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło poprawkę, dzięki której rozdziału środków dokonują podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej (gminy) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Została ona przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomendowała jej odrzucenie.

Za przyjęciem poprawki głosowało 210 posłów, w tym 27 z PiS, przeciw było 208, wstrzymało się czterech.

Natomiast za przyjęciem ustawy głosowało 442 posłów, wstrzymało się trzech.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Nie wiadomo jeszcze czy po przegranym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość zgłosi poprawkę ‘naprawiającą’ ustawę.

Fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

Exit mobile version