5000 plus dla OSP. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Zmiany w ustawie polegają na dodaniu nowych zadań Ochotniczym Strażom Pożarnym. Poza akcjami ratowniczo – gaśniczymi to: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Nowe zadania mogą być finansowane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W tegorocznym budżecie na realizację zadań rząd zamierza przeznaczyć 82 mln zł.

Druhowie będą mogli się starać maksymalnie o pięć tysięcy złotych dotacji z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem komendantów wojewódzkich PSP. Do wniosku wymagana będzie opinia komendanta powiatowego/miejskiego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Foto. Robert Koniec

Exit mobile version