Wczoraj w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka ze związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Straży Pożarnej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ‘Solidarności’, ZK ZZS ‘Florian’ i ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Tematem było m.in. uzgodnienie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

W trakcie spotkania uzgodniono:

  • każda jednostka organizacyjna otrzymała zwiększenie funduszu wynagrodzeń na 2020 w wysokości 6% posiadanego funduszu na wynagrodzenia zarówno w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej (§ 4020 – Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej), jak i w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników).
  • niedozwolone jest zmniejszanie środków na podwyżki pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (wynagrodzenia finansowane z § 4010) i zwiększanie środków na podwyżki członków korpusu służby cywilnej (§ 4020).
  • pracownikowi, którego wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy zapewnić podwyżkę wynagrodzenia, do co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2020 2.600 zł), tak, aby nie było konieczności wypłacania wyrównania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pozostała kwota powinna być przeznaczona na dalsze zwiększenie podwyżki danego pracownika. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wyłączono z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat.
  • podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik.
  • w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej w pierwszej kolejności z kwoty podwyżki należy sfinansować wzrost wynagrodzenia zasadniczego, dodatku służby cywilnej oraz dodatku za wieloletnią pracę wynikające z indywidualnych mnożników i wzrostu nowej kwoty bazowej na 2020 (2.031,96 zł), tj. o 115,02 zł, a następnie przeznaczyć również na podwyżkę pozostałą do rozdysponowania kwotę. W przypadku gdyby przyznanie podwyżki członkom korpusu służby cywilnej powodowało przekroczenie – ustalonej w wewnętrznej tabeli płac górnej wartości mnożnika dla danej kategorii zaszeregowania – należy odpowiednio zwiększyć dotychczasową ustaloną w tabeli wartość mnożnika. Nowa ustalona wartość mnożnika nie może przekraczać wartości określonych dla danego stanowiska w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
  • mając na względzie 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, kierownicy jednostek organizacyjnych PSP uzgodnią z zakładową organizacją związkową zasady podziału kwot środków na podwyżki.

Foto. KG PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz