Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy – Kodeks wykroczeń przewidującą kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny za blokowanie numerów alarmowych.  

Celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych – 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999, poprzez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

Ustawa uzupełnia dotychczasowy art. 66 Kodeksu wykroczeń, dotyczący odpowiedzialności sprawcy za wywołanie fałszywego alarmu, poprzez wprowadzenie nowego czynu zabronionego jako wykroczenie. Karalne będzie zachowanie polegające na umyślnym blokowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, telefonicznego numeru alarmowego, przez co utrudnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego. Nowy przepis przewiduje sankcję karną w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  Nowelizacja była inicjatywą Prezydenta.

o autorze

Redakcja/Łukasz