W nocy przy okazji głosowania za projektem ‘Piątka dla zwierząt’ posłowie zdecydowali, że zwierzęta wykorzystywane przez służby będą otrzymywały emeryturę.

Uchwalona ustawa zakłada, że opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które zostało wycofane ze służby przysługiwać będzie miesięczne świadczenie na jego utrzymanie. Czyli na przykład na utrzymanie psa ratowniczego, który pełnił służbę w Państwowej Straży Pożarnej będzie płacił budżet państwa za pośrednictwem tej formacji. Środki mają być wypłacane do czasu zgonu zwierzęcia.

Organ, który wycofał zwierzę ze służby będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę sposobu wydawanych środków. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub złe traktowanie, zwierzę może zostać odebrane a wypłacanie świadczeń wstrzymane.

Dokładną kwotę jaką otrzymają opiekunowie, zasady wypłacania i wzór wniosku zostaną określone w rozporządzeniu, które ma przygotować i przyjąć Rada Ministrów.

Zgodnie z ustawą zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych to ‘zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych formacji oraz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, straży gminnych, jednostek ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych.’

o autorze

Redakcja/Łukasz