Ćwiczenia i szkolenia do SWD. Efekt nowelizacji ustawy o OSP

Nowelizacja ustawy o Ochotniczych Straży Pożarnych zakłada, że strażak-ratownik otrzyma odszkodowanie jeśli dane zdarzenie zostało zaewidencjonowane w Systemie Wspomagania Decyzji PSP.

Autorzy ustawy w ramach nowelizacji zmienili brzmienie artykułu 13 w rozdziale 3 – Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP.

Do tej pory odszkodowanie lub renta przysługiwała strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcji, szkoleniu i ćwiczeniu.

Teraz zostało to doprecyzowane, obecnie ustęp 1 brzmi następująco:

Strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w zaewidencjonowanym w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 14g ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu, zawodach lub ćwiczeniu i doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:

1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;

3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

Nowelizacja ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych weszła w życie 8 września.

Exit mobile version