W dniach 28-29 czerwca na terenie powiatu janowskiego w województwie lubelskim odbyły się ćwiczenia międzywojewódzkie pod kryptonimem „Lasy Janowskie 2017″.

Organizatorem ćwiczeń był Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Scenariusz zakładał bardzo duży pożar lasu w elementami ratownictwa chemiczno – ekologicznego i wysokościowego na poziomie specjalistycznym.

Miały one na celu ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia bardzo dużego obszaru leśnego.

Cele pośrednie ćwiczeń:

– doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP;
– sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego;
– wypracowanie optymalnej metodyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas powstania zagrożeń o zasięgu większym niż jeden powiat, wywołanych pożarem lasu;
– doskonalenie umiejętności organizacji dowodzenia i łączności;
– doskonalenie sposobów rozpoznania zagrożeń podczas pożaru lasu;
– doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP;
– doskonalenie współdziałania z podmiotami współdziałającymi, w tym z: Policją, Strażą Graniczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Lasami Państwowymi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wojewódzkimi i powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Łącznie w działania trwające nie przerwanie przez 36 godzin zaangażowani byli strażacy z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego oraz przedstawiciele innych służb.

Kolejne ćwiczenia międzywojewódzkie zaplanowano w województwie dolnośląskim pod koniec sierpnia. 

Foto. KW PSP Lublin 

o autorze

Redakcja/Łukasz