W dniach 14-16.09.2017 r. na terenie powiatu braniewskiego odbyły się ćwiczenia doskonalące Państwowej Straży Pożarnej województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „WARMIA 2017”.

Ćwiczenia odbyły się w trzech epizodach w trzech różnych lokalizacjach:

  • Epizod 1 – Pożar lasu w Nadleśnictwie Zaporowo należącego do  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, gdzie odbywało się sprawdzenie działań straży pożarnej podczas wielkoobszarowego pożaru lasu wraz z elementami pokonywania trudnego terenu w dotarciu do miejsca pożaru (grząska, podmokłą droga, zakrzaczenia, powalone drzewa czy też brak drogi dojazdowej),
  • Epizod 2 – Ewakuacja osób z terenów zalanych przez powódź przy pomocy jednostek pływających oraz przemieszczenie ich w wyznaczone bezpieczne miejsce zastępcze. Epizod ćwiczony we współpracy z lokalnym samorządem,
  • Epizod 3 – Śnieżyce – działania polegające na dotarciu sił i środków PSP do osób  znajdujących się na drodze i odciętych z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych oraz dostarczanie pożywienia i odzieży oraz prowadzenie poszukiwań osób z wykorzystaniem urządzeń geolokalizacyjnych. Epizod ćwiczony we współpracy z grupą humanitarną PCK Olsztyn.

Na miejscu ćwiczeń zlokalizowano ok. 80 jednostek specjalistycznego sprzętu oraz ok. 300 strażaków biorących bezpośredni udział w ćwiczeniach. Realizmu ćwiczeń dodaje fakt, iż zostały przeprowadzone w sposób bardzo dynamiczny, a czas trwania poszczególnych epizodów ograniczony był tylko i wyłącznie efektywnym zakończeniem działania a nie harmonogramem ćwiczeń.

W piątek 15 wrześnie miejsce ćwiczeń wizytował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Tadeuszem Jopkiem oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Komendant Główny zapoznał się z poszczególnymi epizodami  bezpośrednio w miejscach prowadzonych epizodów zwracając uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w wykonywaniu założonych celów ćwiczeń.

Kierownikiem ćwiczeń był z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki, który wraz z zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń dołożyli wszelkich starań aby odzwierciedlić realizm działań oraz zapewnić pełnię bezpieczeństwa osób ćwiczących.

KW PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz