W dniach 12-13 października na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbyły się kolejne ćwiczenia obejmujące działania poszukiwawczo-ratownicze realizowane przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą w Nidzicy w ramach doskonalenia zawodowego organizowanego dla członków Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Nidzica. Ćwiczenia odbyły się na terenie komendy przy wykorzystaniu obiektu przeznaczonego do wyburzenia. 

Ćwiczenia miały na celu zrealizowanie założenia polegającego na zlokalizowaniu oraz wydobyciu osoby poszkodowanej w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. Ratownicy doskonalili umiejętności w zakresie podstawowych czynności ratowniczych, jak również w zakresie specjalistycznym wykorzystując urządzenia do wykonania przebić (wiertnica rdzeniowa, piła do głębokiego cięcia, młot udarowy), urządzenia nasłuchowe (geofon), a także techniczny sprzętu lokalizacyjny – kamera wziernikowa. W ramach ćwiczeń:

– zorganizowano wstępne działania poszukiwawczo–ratownicze w pierwszej fazie działań,

– zabezpieczono instalacje techniczne w obiekcie,

– wyznaczono strefę zagrożenia oraz miejsca  niebezpieczne,

– określono miejsca zbiórki oraz wyznaczono drogi alarmowe ewakuacji na miejscu katastrofy (ustalono zasady i sposoby sygnalizacji alarmowej),

– wyznaczono tzw. „oficera bezpieczeństwa”, który miał za zadanie monitorować strefę prowadzonych działań oraz strażaków pod względem bezpieczeństwa,

– przeprowadzono próby lokalizacji osoby poszkodowanej w pierwszej kolejności metodą bezprzyrządową, a następnie metodą przyrządową przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych (zlokalizowano osobę poszkodowaną poprzez wykonanie otworu rewizyjnego wiertnicą oraz wprowadzenie kamery wziernikowej),

– oznaczono lokalizację osoby poszkodowanej,

– wyznaczono miejsce, w którym zostanie wykonane przebicie,

– przy wykorzystaniu sprzętu burzącego oraz młota obrotowo-udarowego wykonano tzw. przebicie „brudne” – udarowe (przebicie poziome w ścianie budynku),

– w trakcie realizacji założenia przećwiczono ewakuację ratowników ze strefy zagrożenia oraz metody sygnalizacji alarmowej (głosowa, radiowa, akustyczna) po czym w strefie bezpiecznej KDR sprawdził stan osobowy ratowników,

– wprowadzono ratowników SGPR Nidzica do budynku po czym wykonano stabilizację uszkodzonego stropu  wykorzystując podpory mechaniczne oraz kantówki drewniane na podciąg 
i podwalinę,

– ewakuowano osobę poszkodowaną poza strefę zagrożenia do punktu medycznego i udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po zakończonych ćwiczeniach omówiono realizację poszczególnych zadań oraz wyciągnięto wnioski i uwagi. Ćwiczenia miały na celu utrwalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie działań poszukiwawczo–ratowniczych zarówno w zakresie podstawowych, jak i specjalistycznych czynności ratowniczych.

Opracowanie: kpt. Nikodem Woźniak/asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: kpt. Nikodem Woźniak

o autorze

Redakcja/Łukasz