Dezubekizacja w OSP. MSWiA odpowiada posłom

Kilka dni temu do Kancelarii Sejmu wpłynęła odpowiedzieć Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację posłów PiS w sprawie dezubekizacji w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Rząd RP przeznacza coraz to większe środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które winny wydatkować te środki tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Jako członek OSP od wielu lat bezsprzecznie stwierdzam, że, niestety, w OSP stworzył się skamieniały układ, w którym od dziesiątek lat do władz OSP wybierane są przeważnie te same osoby.

Panie Ministrze!

Czy rozważy Pan możliwość zmian przepisów prawnych, które wyeliminowałyby z władz OSP byłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL i ich tajnych współpracowników? – napisali posłowie w interpelacji, która trafiła do Ministra na początku maja.

6 czerwca z upoważnienia Szefa MSWiA odpowiedział Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński.

Cała treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na interpelację numer 21748 Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Gosiewskiego, Pana Adama Ołdakowskiego, Pana Krzysztofa Maciejewskiego, Pana Zbigniewa Biernata oraz Pana Waldemara Olejniczaka w sprawie dezubekizacji władz Ochotniczych Straży Pożarnych należy zauważyć, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kierujący działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762) nie nadzoruje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), ani jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP).

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) ochotnicze straże pożarne, jak również ZOSP RP funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Szczegółowe zadania i organizację jednostek OSP oraz ich związku określa statut. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do: 1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wówczas uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność. Każda ochotnicza straż pożarna jest zatem stowarzyszeniem, tzn. dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a także samodzielnie zarządza swoimi strukturami, określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma kompetencji ani narzędzi prawnych, aby ingerować w prawidłowo przeprowadzone wybory, czy też decyzje władz statutowych stowarzyszenia jakim jest OSP oraz w inne kwestie organizacyjno-strukturalne.

W kontekście powyższego informuję, że w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nie jest planowane podjęcie prac legislacyjnych w zakresie wskazanym przez Panów Posłów.

 

Exit mobile version