28 sierpnia 2015 r. weszły w życie duże zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów, które wprowadza art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga się w przypadku: – prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. – drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

W związku ze zmianą wyżej wymienionych przepisów, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz licznie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. Zmiany ustawy o ochronie przyrody, wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbyt wysokich i nieproporcjonalnych kar za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Przy okazji ustawodawca dokonał obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy, uregulował kwestię usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnił procedury związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew.

Zdziwienie może budzić tylko zapis, że w wypadku usunięcia drzewa lub krzewu potrzebna jest dokumentacja fotograficzna. Czyżby teraz na akcje związane z usunięciem drzew należałoby jeździć z aparatem fotograficznym?

o autorze

Mateusz
Pomysłodawca i twórca Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.pl. W serwisie zajmuje się dosłownie wszystkim – od administracji serwisu po redagowanie nadesłanych tekstów. Straż pożarna to jego życie, co zresztą widać. Na co dzień strażak – ochotnik, który wdraża w życie pomysły oraz nowe funkcje w naszym serwisie.