Pod koniec stycznia Rada Ministrów przyjęła stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy we wrześniu 2016 roku złożyli w Sejmie posłowie Kukiz’15, przewiduje on przyznanie dodatku do emerytury osobom, które co najmniej przez 20 lat były aktywnymi członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli brały udział, w co najmniej połowie średniej gminnej liczby akcji ratowniczo – gaśniczych. Przysługiwałby im dodatek w wysokości 20 zł miesięcznie za każdy udokumentowany rok.

W opinii przesłanej do Marszałka Sejmu rząd wskazał że w wymiarze finansowym strażacy OSP, którzy biorą udział w akcjach lub szkoleniach otrzymują ekwiwalent pieniężny oraz posiadają dodatkowe uprawnienia zapisane w ustawie o  ochronie przeciwpożarowej na przykład jednorazowe odszkodowania, rentę, prawo do odzieży specjalnej itp.

Z powyższego wynika zatem, że w obecnym stanie prawnym członkowie OSP także w sferze finansowej otrzymują określone świadczenia – napisano.

W ocenie Rady Ministrów projekt ustawy nie może zyskać poparcia przed wszystkim ze względów systemowych, ponieważ w obecnym systemie emerytalnym przyznanie nowych dodatków doprowadziłoby do naruszenia reguły nietworzenia nowych uprawnień nieznajdujących pokrycia w składce na ubezpieczenie emerytalne oraz spowodować zgłaszanie roszczeń innych grup społecznych.

Rząd nie ma wątpliwości, że ofiarność strażaków ochotników należy docenić, jednak odpowiednie zapisy w ramach możliwości budżetu państwa powinny znajdować odzwierciedlenie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej a nie w systemie emerytalnym.

Warto dodać, że podobne projekty zgłaszane były w trakcie VI i VII kadencji Sejmu, wtedy rząd PO – PSL również wyraził negatywne stanowisko.

Do reprezentowania Rządu w pracach nad projektem Rada Ministrów upoważniała Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Foto. Krosno112.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz