Do 15.03.2017  trwa zbieranie podpisów popierających ustawę o dodatku emerytalnym dla strażaków ochotników.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmuje fakt pojawienia się inicjatyw ustawodawczych mających na celu doprowadzić do przyznania dodatków do emerytur dla członków OSP, którzy przez wiele lat uczestniczyli w działaniach ratowniczych.

Obecnie są procedowane dwie poselskie inicjatywy ustawodawcze wniesienie do Sejmu przez grupy posłów.

Pierwszą z nich jest projekt ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 852), który przewiduje przyznanie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy co najmniej przez 20 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych. W projekcie mowa jest o służbie w ochotniczej straży pożarnej. Dodatek do emerytury przysługiwałby tym strażakom ochotnikom, którzy brali udział w co najmniej połowie wszystkich akcji jednostki.

Projekt ustawy opublikowany jest na stronie internetowej Sejmu pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/35034153FB59BADAC125803500298738/%24File/852.pdf

Drugą to projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie których innych ustaw (nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego). Przewiduje on dodatek do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok bycia czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej. Jest to znacznie korzystniejszy projekt dla strażaków ochotników od powyżej opisanego projektu, jak również o projektu obywatelskiego, który zostaje przywołany poniżej.

Projekt ustawy opublikowany jest na stronie internetowej Sejmu pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-355-2016/$file/8-020-355-2016.pdf

Ponadto Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Samoobrona dla Ochotniczych Straży Pożarnych” zbiera podpisy pod projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który przewiduje, że na wniosek członka OSP, który udokumentuje co najmniej 35-letni staż członkowski w OSP, przysługuje 10% dodatek do emerytury lub renty, lecz nie wyższy niż 200 zł miesięcznie.

informacja opracowana 27 X 2016 r.

Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, potrzeba zabrać (minimum) 100.000 podpisów poparcia.

Poparcia, poprzez wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel (nie musi być członkiem OSP).

Wypełnione karty (oryginały) należy dostarczyć do właściwego Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP lub wysłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1

POBIERZ KARTĘ  (.PDF)

o autorze

Pedros