Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Obrony Cywilnej. Święto zostało ustanowione przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej.

Dzień upamiętnia wejście w życie konstytucji ICDO (The International Civil Defence Organisation), jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku i ma dwa cele. Pierwszy to podkreślenie znaczenia obrony cywilnej i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat: samoobrony, zapobiegania i gotowości działania w razie wypadków i katastrof na świecie, drugi uznanie wysiłku, ofiary i dokonań wszystkich krajowych służb odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.

OC w Polsce

Organizacją obrony cywilnej w naszym kraju zajmuje się Szef Obrony Cywilnej czyli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na poziomie województwa szefem jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W rozsypce

W ubiegłym roku Obronę Cywilną skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, że w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Struktury obrony cywilnej nie są przygotowane do skutecznej realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, wynikających z I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. W ocenie NIK struktura i organizacja obrony cywilnej jest anachroniczna. Liczba formacji obrony cywilnej jest nieadekwatna do zidentyfikowanych zagrożeń i z każdym kolejnym rokiem maleje, a wyposażenie istniejących formacji jest niekompletne i w wielu wypadkach przestarzałe – część sprzętu pochodzi z lat 50/60 ubiegłego wieku – to fragment komunikatu NIK.

Pomimo wielu zapowiedzi do dzisiaj partii rządzącej nie udało się skierować do Sejmu projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zakłada ona m.in. powstanie Centralnych Baz Magazynowych w szkołach PSP w Bydgoszczy, Częstochowie i Krakowie, modernizację systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach i obowiązek tworzenia 5-letnich programów ochrony ludności dla gminy, powiatu i województwa.

o autorze

Redakcja/Łukasz