W styczniu poseł Jarosław Gonciarz skierował do MSWiA interpelację w sprawie szkoleń oraz wyposażenia straży pożarnej w sprzęt do gaszenia płonących samochodów elektrycznych.

Poseł zadał MSWiA dwa pytania:

  1. Czy nasze służby ratunkowe, ze szczególnym uwzględnieniem straży pożarnej, posiadają niezbędny sprzęt do zabezpieczenia samochodu elektrycznego w przypadku wystąpienia opisanego przeze mnie zagrożenia pożarowego?
  2. Czy w zakresie szkolenia naszych służb pożarniczych dotyczącym postępowania w ww. przypadkach znajduje się tematyka dotycząca neutralizowania pożaru samochodu elektrycznego?

Poniżej publikujemy całą odpowiedź wiceministra Macieja Wąsika, która wpłynęła do Sejmu kilka dni temu:

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację numer 1376 Pana Posła Jarosława Gonciarza dotyczącą szkoleń oraz wyposażenia straży pożarnej w sprzęt do gaszenia płonących samochodów elektrycznych, uprzejmie informuję, że w 2019 roku zespół specjalistów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, opracował projekt pn. „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”.

Dokument ten w szczególności odnosi się do charakterystycznych właściwości konstrukcyjnych pojazdów z napędem elektrycznym, formułuje możliwe niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z ich eksploatacją, wskazuje na techniki dezaktywacji i zabezpieczenia pojazdu, w tym działania obligatoryjne oraz alternatywne, jak również opisuje postępowanie podczas wypadku komunikacyjnego, pożaru czy zatopienia samochodu o takim napędzie. Po zakończeniu prac nad ww. opracowaniem, zagadnienia stanowiące jego przedmiot mają zostać ujęte w procesie doskonalenia zawodowego jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W celu poszerzenia umiejętności strażaków w zakresie prowadzenia działań, w których mogą uczestniczyć pojazdy hybrydowe i elektryczne, Państwowa Straż Pożarna (PSP) nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego.

Z informacji przekazanych przez Komendanta Głównego PSP wynika, że w ostatnich latach na potrzeby formacji w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz w wybranych ośrodkach szkoleniowych przeprowadzono warsztaty w zakresie zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym oraz szkolenia dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. Skrypty szkolenia, karty ratownicze, filmy instruktażowe i zasady postępowania w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce Baza Wiedzy.

Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej są wyposażone w niezbędny sprzęt do zabezpieczenia samochodów elektrycznych w przypadku wystąpienia opisanego w interpelacji zagrożenia pożarowego, m.in. w pojazdy i sprzęt gaśniczy (proszki gaśnicze, piany gaśnicze, gaśnice), bosaki i nożyce dielektryczne, pirometry, kamery termowizyjne, sprzęt ochrony układu oddechowego czy środki ochrony indywidualnej.

Obecnie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji są prowadzone prace legislacyjne dotyczące aktualizacji przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Maciej Wąsik

Foto. Chester Police

o autorze

Redakcja/Łukasz