Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej KG PSP:

Likwiduje się Biuro Współpracy Międzynarodowej i Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych jako samodzielne komórki organizacyjne;

Biuro Informatyki i Łączności zostaje przekształcone w Biuro Bezpieczeństwa Informacji, gdzie znajdzie się także Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych oraz sprawy obronne, co pozwoli na zlokalizowanie w jednym miejscu zagadnień dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa obiektów czy bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych;

Gabinet Komendanta Głównego zostaje przekształcony w Biuro Komendanta Głównego, które – obok dotychczasowych zadań jako zaplecze merytoryczne i wykonawcze Kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – przejmuje także z dotychczasowego Biura Kadr i Organizacji zadania dotyczące organizacji Państwowej Straży Pożarnej powiązane z prowadzeniem spraw organizacyjnych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, a z obecnego Biura Współpracy Międzynarodowej przejmuje bilateralną współpracę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami – szefami służb ratowniczych;

Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostaje przekształcone w Biuro Ochrony Ludności, zgodnie z nowoczesnym i stosowanym w Unii Europejskiej pojęciem ochrony ludności w kontekście zarządzania kryzysowego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz przejmuje z dotychczasowego Biura Współpracy Międzynarodowej zadania związane ze współpracą Szefa Obrony Cywilnej Kraju z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza zaś Unią Europejską, Radą Państw Morza Bałtyckiego i Grupą Wyszehradzką, jak również z jego odpowiednikami za granicą, tj. dyrektorami generalnymi ds. ochrony ludności. Biuro będzie również odpowiedzialne za wdrożenie i koordynację regulacji dotyczących ochrony ludności. Nadal zapewniać będzie także obsługę Szefa Obrony Cywilnej Kraju i realizować zadania związane z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w zakresie powierzonym Komendantowi Głównemu;

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, będące dużą i wysoce priorytetową dla Komendy Głównej komórką organizacyjną,  zostaje przekształcone w koordynujące funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i udział w międzynarodowych działaniach ratowniczych Biuro Planowania Operacyjnego. Jest to nowa, bogatsza znaczeniowo nazwa, która lepiej oddaje specyfikę tej komórki. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, jako część składowa ww. biura, funkcjonować będzie w systemie zmianowym w randze wydziału;

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń zmienia nazwę na Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom, co lepiej oddaje specyfikę jego działania;

Biuro Szkolenia zostaje przekształcone w Biuro Edukacji, co ma podkreślić interdyscyplinarny charakter komórki związany z nowoczesnym podejściem do szkolnictwa zawodowego, wykonywania czynności nadzoru nad szkołami i ośrodkami szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, interdyscyplinarnym doskonaleniem zawodowym, wprowadzaniem kompetencji miękkich do programów nauczania i szkolenia oraz organizowania działalności sportowej w Państwowej Straży Pożarnej, wdrażaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jak również uczeniem się przez całe życie w ramach rozwijania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Biuro Edukacji będzie identyfikowane jako komórka zajmująca się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, lecz całej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków zostaje przekształcone w Biuro Nadzoru;

Bez zmian pozostaje Biuro Prawne, Biuro Finansów i Biuro Logistyki;

Wprowadzone zostają również zmiany w stałych radach i zespołach opiniodawczo-doradczych:

W miejsce dotychczasowego Kolegium Komendanta Głównego powołuje się Radę Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa,

W miejsce Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami powołuje się Radę Ochrony Dóbr Kultury,

Powołuje się nową Radę Odznaczeń i Wyróżnień,

Zlikwidowana zostaje Rada do Spraw Ratownictwa,

Ze względu na swój interdyscyplinarny i naukowo-badawczy charakter Rada Naukowo-Techniczna przestaje funkcjonować w strukturze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i staje się ciałem umocowanym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, co jest zgodne również z obszarem działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako uczelni technicznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz