W dniu 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w statucie ZOSP RP, jakie zostały wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 czerwca 2016 r.

Od dnia 26 sierpnia 2016 r. obowiązuje statut Związku w nowym brzmieniu. Jego treść opublikowana jest na stronie internetowej Związku podanym adresem: zosprp.pl/files/prawo/ZOSP.Statut2016.pdf

Jednym ze skutków rejestracji nowego statutu jest to, iż od 26 sierpnia 2016 r. wszyscy przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem, którzy zostali wybrani do zarządów oddziałów gminnych. Związku, a także ci, którzy zostaną wybrani do zarządów oddziałów wyższego szczebla (powiatowych i wojewódzkich) nie mogą być przedstawicielami zarządów, których są członkami, do zarządów wyższego szczebla.

Przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem, którzy zostali wybrani do zarządów oddziałów gminnych Związku i przed 26 sierpnia 2016 r. stali się przedstawicielami tych zarządów do zarządów oddziałów powiatowych nadal pozostają przedstawicielami do zarządów oddziałów powiatowych.

Powyższe wynika z treści § 2 pkt 2 uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego ZOSP RP w sprawie zmian do statutu Związku.

Źródło: ZOSP RP

o autorze

Redakcja