Inowrocławscy strażacy z okazji Dnia Strażaka oraz &XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej otrzymali wyjątkowy prezent – nowy budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, nowy sprzęt oraz awanse i nagrody.

Uroczystość rozpoczęła się 11 maja 2012 roku o godzinie 11.00 złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi przez dowódcę uroczystości st. bryg. Artura Przybylskiego o gotowości pododdziału Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka 2012 oraz otwarcia nowej siedziby. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej i powitanie wszystkich zebranych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu Starszego Brygadiera Sławomira Skoniecznego.

Tradycyjnie pierwszym elementem majowych strażackich uroczystości jest wręczenie odznak, nagród i wyróżnień. Nie inaczej było i tym razem. Akty nadania: wyższych stopni, wyższych stopni oficerskich, aspiranckich oraz podoficerskich odebrało łącznie 20 strażaków.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał złoty, srebrny i brązowy medal za długoletnią służbę łącznie 30 strażakom.

Przypadający w tym roku jubileusz XX-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej był okazją do wręczenia pamiątkowych medali przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dowód uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego 4 przedstawicielom władz lokalnych. Niniejszy jubileusz zaowocował także wręczeniem okolicznościowych dyplomów „ 20 lat powołania Państwowej Straży Pożarnej” za długoletnią służbę w jednostkach organizacyjnych PSP 19 strażakom. &

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało złoty, srebrny i brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” łącznie 11 druhom.

Kujawsko-Pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie w realizację zadań służbowych przyznał nagrodę pieniężną 6 strażakom.

Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie sprzętu dla strażaków. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Inowrocławiu otrzymała nowoczesny prototypowy zestaw pompowy z wyposażeniem wyprodukowany przez firmę Tech-Pomp w Warszawie zamontowany na przyczepie. Obecnie w kraju są tylko dwa takie egzemplarze. Drugi znajduje się w Grudziądzu. Prezent otrzymały też jednostki ochotnicze. Ze środków finansowych starosty inowrocławskiego sfinansowano zakup ubrań specjalnych i hełmów strażackich dla OSP w Piotrkowicach, Gąskach, Murzynku i Kołodziejewie.

Po zakończeniu tej części uroczystości nadszedł długo oczekiwany przez strażaków moment – otwarcie nowej remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ulicy Poznańskiej 133 w Inowrocławiu. Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu przedstawił historię budowy nowego obiektu a następnie 19 osobom wręczył podziękowania za zaangażowanie w realizację niniejszej inwestycji. Uroczystego przecięcia wstęgi do nowego obiektu dokonali:

  • Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP,
  • Generał Brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
  • Nadbrygadier Piotr Kwiatkowski – zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
  • Starszy Brygadier Tomasz Leszczyński – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • Tadeusz Majewski – starosta powiatu Inowrocławskiego,
  • Starszy Brygadier Sławomir Skonieczny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

&

Otwarcie strażnicy uświetniły sygnały alarmowe zgromadzonych na placu pojazdów strażackich. Strażnicę, przekazany sprzęt pożarniczy i figurę Św. Floriana poświęcił brygadier ks. Zenon Rutkowski – kapelan strażaków województwa Kujawsko-Pomorskiego w asyście ks. Prałata Leszka Kaczmarka – proboszcza parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu.

Po przemówieniach zebranych gości wykonano pamiątkowe zdjęcie na tle nowej strażnicy. Ostatnim elementem tej wyjątkowej uroczystości było odsłonięcie, przed głównym wejściem do Komendy, tablicy pamiątkowej upamiętniającej budowę i dzień jej otwarcia. Wszyscy zebrani mogli się posilić pyszną strażacką grochówką. Nie wszystkim jednak było dane zjeść posiłek do końca. Dwa zastępy alarmowo udały się do wypadku drogowego.

Krótka historia budowy nowego obiektu

Dotychczasowa strażnica Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu powstała w 1962 roku. W 2003 roku obiekt nie zapewniał wymaganych warunków do pełnienia służby strażaków i zaplecza garażowo-warsztatowego dla sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych. Szczegółowe kalkulacje porównawcze kosztów dalszej modernizacji obiektu, połączonej z jego rozbudową, w stosunku do kosztów budowy nowoczesnej strażnicy, spełniającej wszystkie ówczesne i przyszłe standardy, jednoznacznie wskazywały brak opłacalności dalszego inwestowania w funkcjonujący obiekt. Dodatkowo należałoby doliczyć duże koszty utrzymania jednostki w gotowości bojowej w trakcie prac budowlano – modernizacyjnych. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu zlokalizowanego tuż obok dotychczasowej jednostki.

Propozycje budowy remizy formułowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu starszego brygadiera Sławomira Skoniecznego poparte przez &władze samorządowe, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zaowocowały zapadnięciem decyzji o budowie na szczeblu rządowym. Pierwotny harmonogram inwestycji zakładał prowadzenie jej w latach 2004 – 2007, z wartością kosztorysową skalkulowaną na 6.670.000 zł.

Projekt zakładał budowę wolnostojącego, dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia budynku strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1i infrastrukturą towarzyszącą, placów manewrowych, przebudowanych wjazdów z przebiegających w pobliżu dróg publicznych, z ul. Poznańskiej, biegnącej w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, a także z należącej do Powiatu Inowrocławskiego ul. Miechowickiej. Niezależne przyczyny oraz problemy finansowe przedłużyły budowę o parę lat. Łączny koszt budowy wyniósł 11.196.993 zł.

&&

Wybudowana strażnica jest obiektem o powierzchni użytkowej blisko 2.600 m2 i kubaturze ponad 11.200 m3. Zapewnia najwyższy wymagany obecnie poziom bezpieczeństwa i higieny służby strażaków. Jest nowoczesną w pełni wykorzystaną, z rezerwą na przyszłość, bazą dla sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych. Nowoczesne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wydatnie obniżają koszty utrzymania obiektu, zapewniając jednocześnie optymalne warunki pełnienia służby strażaków systemu zmianowego – biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych, dyżurnych stanowiska kierowania komendanta powiatowego, którzy 24 godziny na dobę przyjmują wezwania o ratunek, a także strażaków pełniących służbę w systemie codziennym, realizujących zadania administracyjno-logistyczne Państwowej Straży Pożarnej. Strażnica posiada własne, niezależne awaryjne źródło energii elektrycznej.

Obecnie pozostało jeszcze wykonanie terenów rekreacyjno-sportowych, służących podnoszeniu i utrzymaniu wysokiej kondycji fizycznej strażaków, zaprojektowanej zakładowej stacji paliw, kotłowni olejowej oraz stacji specjalistycznej obsługi i badania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Wraz z otwarciem nowej strażnicy PSP w Inowrocławiu dysponuje dwoma nowoczesnymi obiektami. Drugi obiekt – siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 o powierzchni prawie 590 m2 i kubaturze blisko 3.840 m3 został oddany do użytkowania w 2003 roku. &

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękuję kpt. Arturowi Kiestrzynowi – rzecznikowi prasowemu KP PSP Inowrocław.

&

Tekst: Piotr Strzałek, materiały prasowe.

Zdjęcia: Piotr Strzałek.

o autorze

Redakcja