Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zatwierdził nowy „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”.

Nowy Program szkolenia został opracowany przez zespół powołany w czerwcu przez Bartkowiaka. W jego skład weszli funkcjonariusze z Komendy Głównej PSP, Komend Wojewódzkich PSP w Warszawie i Olsztynie, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Plan nauczania dla bloku podstawowego to 112 godzin zajęć teoretycznych i 168 godzin zajęć praktycznych, z kolei plan nauczania dla bloku zasadniczego to 74 godziny zajęć teoretycznych i 142 godziny zajęć praktycznych.

Najistotniejsze założenia i zmiany Programu to:

  1. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy prowadzi Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych (CLiPS) i koordynuje kolejność kierowania kandydatów na szkolenie.
  2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przez kandydatów na szkolenie maksymalnego czasu 90 dni od przyjęcia do służby do skierowania na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, dopuszcza się realizację szkoleń przez pozostałe szkoły PSP, a także wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. (ustawa o ochronie ppoż. nie dopuszcza do autonomicznej organizacji szkoleń poza szkołami PSP)
  3. Po doliczeniu dni na organizację i egzaminy całkowity czas szkolenia zamyka się w liczbie 70 dni szkoleniowych, co daje 14 tygodni szkoleniowych, a zatem trochę ponad trzy miesiące.
  4. Szkolenie składa się z bloku podstawowego i zasadniczego oraz praktycznej nauki zawodu, która jest realizowana w trakcie obydwu bloków w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej i w trakcie służb wewnętrznych.
  5. Dopuszczono realizację zajęć teoretycznych w formie zdalnej oraz zajęcia fakultatywne, a także możliwość prowadzenia szkolenia w soboty.
  6. W trakcie szkolenia strażacy przechodzą także szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co spełnia warunek szkolenia okresowego bhp raz na trzy lata.
  7. Umożliwiono kontynuowanie szkolenia w terminie późniejszym strażakom, którzy byli zmuszeni je przerwać z przyczyn losowych przy warunku, że uznaje się zaliczone bloki.
  8. Na szkolenie będą przyjmowane jedynie osoby z ukończonym szkoleniem kpp i LPR w części teoretycznej.
  9. W ramach przedmiotu „Służba w Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono temat „Prewencja społeczna”, co jest istotnym elementem budowy wewnętrznej świadomości ważkości tego zagadnienia w służbie i włączenia strażaka w działania prewencji społecznej.
  10. Dopuszczono zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia.

Najbliższe szkolenia zostaną uruchomione w dniu 14 grudnia br. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Z uwagi na panujący na terenie kraju stan pandemii, dla bezpieczeństwa słuchaczy i kadry dydaktycznej, szkolenie będzie realizowane do końca grudnia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od początku przyszłego roku, z uwagi na praktyczny charakter szkolenia, będzie ono kontynuowane w formie stacjonarnej, skoszarowanej i ciągłej przez okres trzech miesięcy – informuje Komenda Główna PSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz