Rok 2020 według założeń ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” był ostatnim rokiem realizacji wydatków na modernizację służb.

Trwająca od roku pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę terminu realizacji kilku zadań. Z powodzeniem udało się w 2020 r. zrealizować wydatki na kwotę 522,1 mln zł a jedynie 5,2 mln zł zostało zgłoszone do wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego i jednostki mogą je wydatkować do 30.11. 2021 r.

W 2020 r. dzięki środkom finansowym „Programu modernizacji…” udało się przeprowadzić w PSP oraz jednostkach OSP i włączonych do KSRG wiele inwestycji budowlanych oraz doposażyć bazę sprzętową. Nakłady finansowe poniesiono na realizację n/w zadań :

– inwestycje budowlane – 90,7 mln zł, w tym 21 inwestycji w obiektach PSP za kwotę  65,7 mln zł  oraz 2 695 remontów w jednostkach OSP i KSRG za kwotę 25 mln zł;

– sprzęt transportowy – 79,1 mln zł, w tym 13 jednostek sprzętowych dla PSP za kwotę 10,8 mln zł oraz  371 samochodów dla jednostek OSP i KSRG za kwotę 68,3 mln zł;

– sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 17,6 mln zł, w tym dla PSP – 1,5 mln zł oraz dla jednostek OSP i KSRG – 16,1 mln zł;

– sprzęt informatyki i łączności – 26,9 mln. zł, w tym 25,6 mln zł dla PSP oraz 1,3 mln zł w jednostkach KSRG i OSP;

– wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 35,8 mln zł, w tym 18,3 mln zł na zakup 5211 kpl. ubrań specjalnych dla PSP oraz 17,5 mln zł na zakup ponad 29 tys. szt. różnych elementów wyposażenia specjalnego dla jednostek OSP i KSRG.

W ramach wydatków płacowych zrealizowano przedsięwzięcia:

– wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń strażaków – 256,1 mln zł,

– zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – 15,9 mln zł.

Wydatki obejmowały sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń/uposażeń, które nastąpiło w 2019 r.

Nakłady finansowe poniesione w latach 2017-2020 w ramach programu na modernizację służb mundurowych wpłynęły bez wątpienia na poprawę sytuacji zarobkowej funkcjonariuszy a także unowocześnienie bazy lokalowej i sprzętowej. Podsumowanie efektów tego przedsięwzięcia za cały okres 4 lat przedstawimy wkrótce.

 

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz