W związku z wprowadzonym w ubiegłym roku stanem pandemii na terenie kraju i dynamicznie zmieniającą się sytuacją, w kwestii realizacji pracy zawodowej niemalże wszystkich profesji zostały wprowadzone różnorodne zmiany i obostrzenia. Sytuacja taka odniosła się również do realizacji procesu szkoleń, w tym także szkoleń dedykowanych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych (OSP).

W okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zorganizowano w całym kraju łącznie 211 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP, w których udział wzięło ponad 5,4 tys. druhów. Ponadto, strażacy PSP przeszkolili 29,5 tys. druhów OSP (dane wg stanu na dzień 4 kwietnia 2021 r.) w zakresie zasad podejmowania działań związanych z COVID-19. W tym temacie został również opracowany „Materiał edukacyjny dla strażaków jednostek OSP w związku z występowaniem zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19”.
W minionym roku zorganizowano również kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i tzw. recertyfikacje KPP.

W kwestii dotyczącej tzw. „recertyfikacji KPP”, w związku z pandemią COVID-19, istotną kwestią jest fakt, że wprowadzono przepis, w wyniku którego ważność kwalifikacji KPP została automatycznie przedłużona. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność:
1. zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
2. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika.
W związku z powyższym egzaminy związane z recertyfikacją kwalifikacji KPP ograniczono do niezbędnego minimum.

W 2021 r. zaplanowano do realizacji we wszystkich województwach 371 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP.
Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej dopuścił aktualnie możliwość prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej, w trakcie szkoleń realizowanych według zatwierdzonych przez siebie programów szkolenia, natomiast zajęcia praktyczne będą realizowane w tradycyjnej formie, z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego.
Ostateczne decyzje w kwestii realizacji szkoleń dedykowanych dla OSP, podejmowane będą przez właściwych miejscowo kierowników jednostek organizacyjnej PSP, po przeprowadzeniu analizy uwzględniającej sytuację epidemiczną na terenie powiatu/województwa i ustanowione w tym zakresie przepisy prawa.

KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz