KG PSP zaleca: W ubraniu specjalnym tylko podczas działań i ćwiczeń

Komenda Główna PSP rozesłała do podległych jednostek pismo w którym znalazły się zalecenia mające na celu minimalizację narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe.

Głównym zaleceniem Komendy Głównej PSP jest wyznaczenie w jednostkach ratowniczo – gaśniczych stref czystych i brudnych. Jest to układ pomieszczeń zapewniający wstępne umycie, dezynfekcję, pranie odzieży i wyposażenia, a następnie ponowne umundurowanie i wyposażenie strażaka. Podstawą wyznaczenia stref jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejne zalecenia dotyczą wykorzystywania ubrań specjalnych.

Ubrania specjalne strażacy mają wykorzystywać jedynie podczas ćwiczeń i interwencji. Nie należy zakładać ubrań specjalnych podczas zbiórek, apeli i innych uroczystości. Zabronione jest przypinanie i noszenie odznak, orderów i odznaczeń na ubraniach specjalnych.

Następna sprawa dotyczy zmian służby w jednostkach ratowniczo – gaśniczych. Ceremoniał Pożarniczy nakłada obowiązek sprawdzenia stanu osobowego przez dowódców oraz sprawdzenia wyglądu zewnętrznego strażaka, stanu umundurowania i innego wyposażenia.

Dlatego komendy Państwowej Straży Pożarnej mają dążyć do wypracowania skutecznych sposobów kontroli wyposażenia bez ubierania ubrań specjalnych przez strażaków podczas zmiany służby.

Foto. MK112

Exit mobile version