Listopad to szczególny miesiąc, dzień Wszystkich Świętych i rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielu ochotników włączy się w działania porządkowe. Czy strażacy mogą liczyć na ekwiwalent i ewentualne odszkodowanie?

Kierowanie ruchem określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. Dokładnie paragraf drugi, ustęp pierwszy, punkt drugi, który brzmi następująco:

§ 2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:

2) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Jak wiemy czynności porządkowe organizowane przy cmentarzu czy podczas uroczystości nie są działaniami ratowniczymi, dlatego strażakom-ochotnikom nie przysługuje ekwiwalent i świadczenie odszkodowawcze w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Państwowa Straż Pożarna radzi, aby wyjazd gospodarczy uzgodnić z podmiotem utrzymującym, tj. właściwym urzędem gminy i zgłosić ruch pojazdu do stanowiska kierowania PSP.

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz