Zaniepokojeni członkowie Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej wystosowali list otwarty, który zaadresowali do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do Związków działających w strukturach PSP oraz wszystkich klubów poselskich.

List rozpoczyna się od zdania informującego, że Państwowa Straż Pożarna w 2017 roku będzie obchodziła swoje dwudziestopięciolecie. Jest to o tyle ważne, że w dalszej części wspomniana jest krótka historia formacji oraz  doceniona została praca i wysiłek jej twórców. Dodane zostało również, że odnosi ona sukcesy w swojej działalności, o czym świadczą wyrazy uznania po akcjach humanitarnych i ratowniczych w Polsce jak i na świecie.

Przedstawiciele Klubu Generalskiego PSP w liście otwartym stwierdzają, że nie mogą patrzeć na destrukcyjne działanie obecnego kierownictwa, które to w negatywny sposób wpływa na budowany przez lata szacunek oraz zaufanie do strażaków przez społeczeństwo. Jak sami piszą, ich zadaniem nie jest ocenianie działań ustawowych. W ich interesie jest zadbanie o zachowanie poprawnych relacji międzyludzkich w formacji, stosunku do historii oraz respektowanie ceremoniału pożarniczego i dbałość o wizerunek Państwowej Straży Pożarnej. Zaznaczają tutaj, że stają w obronie godności odwoływanych oficerów (którzy w środowisku pożarniczym i społeczności lokalnej są dużym autorytetem) ze swoich stanowisk wbrew przyjętym zasadom, np. bez uznania wysiłku włożonego w rozwój formacji, zabieranie dodatków emerytalnych, czy przenoszenie do innych jednostek na niższe stanowiska, na których miejsce powoływani są oficerowie bez odpowiedniego doświadczenia.

Generałowie zwracają również uwagę na brak poszanowania do tradycji, np. podczas przekazywaniu stanowiska. Wspomniany jest tutaj ceremoniał pożarniczy, będący zarazem swoistym kodeksem moralnym, który jest deprecjonowany. Ceremoniał jasno mówi jak powinno wyglądać przekazanie władzy, czego – jak piszą generałowie w liście otwartym – obecny Komendant Główny obejmując najwyższe stanowisko w formacji, nie dopełnił.

Ceremoniał ten wymaga, aby odchodzący oficerowie pożegnali się ze sztandarem przed frontem pododdziałów. Tymczasem uniemożliwia się oficerom godne odejście z jednostek, a ten sposób upokarzania ich stał się wręcz normą.

W liście możemy przeczytać również o innych sytuacjach, które nie powinny mieć miejsca, mianowicie:

(…) kierownictwo Komendy Głównej wydaje podległym jednostkom dyspozycje zrywania kontaktów z poprzednią kadrą, zabraniając jakichkolwiek kontaktów.

Jako przykład podana jest Fundacja, Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA, która z resztą w okresie swojej piętnastoletniej działalności zebrała na potrzeby PSP kwotę ponad ośmiu i pół miliona złotych. Pieniądze te były przeznaczane przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego oraz pomoc osobom poszkodowanym w akcjach. Klub Generalski PSP uważa, że Komendant Główny PSP „ewidentnie narusza przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej”, które traktują:

(…) że do obowiązków komendanta głównego należy wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Generałowie doszukują się również nieprawidłowości z ogłoszonym jakiś czas temu konkursem na projekt graficzny nowego znaku PSP. Ich zdaniem jest to celowe działanie mające zdyskredytować obecne osiągnięcia formacji. Podają też, że dotychczasowy znak PSP ma równie długą historię co sama formacja, ponadto towarzyszy on na co dzień wszystkim strażakom.

Ten szczególny symbol jest nierozerwalnie (prawnie) związany z naszą formacją od blisko 20 lat, jednoznacznie kojarząc się mieszkańcom naszego kraju, ale też za granicą z Państwową Strażą Pożarną. Jest noszony z dumą przez strażaków w akcjach ratowniczych i przez kompanię reprezentacyjną PSP w czasie uroczystości służbowych i państwowych. Znak ten towarzyszył polskim strażakom na mundurach w czasie międzynarodowych misji ratowniczych i humanitarnych, ale również w czasie ich oficjalnych wizyt poza granicami kraju. Jest również ze strażakami sportowcami na arenach krajowych i zagranicznych.

Podsumowując list, Klub Generalski apeluje o zaprzestanie działań, który w ich mniemaniu odbierany jest jako brak szacunku do ciągłości dorobku Państwowej Straży Pożarnej.

Pełny dokument znajduje się na stronie Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

o autorze

Redakcja