16 stycznia br. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i wiceprezes NFOŚiGW Krystian Szczepański, podpisali aneks zwiększający wartość projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” o blisko 61 milionów złotych.

Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, jego beneficjentem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a 16 komend wojewódzkich zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu.

Sprzęt zakupiony w ramach wyżej wymienionego projektu trafi do Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych na terenie całego kraju.

Do końca 2015 roku PSP zakupi:

– 10 średnich samochodów ratowniczo–gaśniczych,
– 10 ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych,
– 5 autocystern ze zbiornikiem na wodę,
– 7 kontenerów do transportu środka pianotwórczego,
– 4 samochody z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej min. 23 m.,
– 3 samochody z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m.,
– 4 samochody z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 37 m.,
– 6 kontenerów ze sprzętem ochrony dróg oddechowych,
– 10 autobusów do przewozu ratowników,
– 3 samochody dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko kierowania),
– 3 samochody dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko kierowania)

o autorze

Redakcja