W poniedziałek (19 września) do Marszałka Sejmu wpłynęła kolejna interpelacja dotycząca między innymi druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Pismo adresowane do MSWiA złożył poseł Dariusz Starzycki (PiS), który proponuje zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego Biura Poselskiego zgłosili się druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy na podstawie swojego codziennego doświadczenia zgłosili propozycję zmiany w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Mianowicie funkcjonowanie systemu ratowniczego na terenie powiatów i gmin w Polsce, wymaga coraz bardziej intensywnego zaangażowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – oprócz działań ratowniczych, także w działania wyprzedzające. Polegają one na przebywaniu w gotowości do natychmiastowego podjęcia działań ratowniczych we wskazanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę miejscu.

Przykładem tego rodzaju działań było w ostatnim czasie zaangażowanie jednostek OSP w operacjach zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży. Sytuacja w Europie związana z rozprzestrzenianiem się zagrożeń terrorystycznych będzie miała w najbliższym czasie wpływ na zwiększenie zaangażowania tych jednostek w działania zabezpieczające liczne imprezy masowe jak również niemasowe (w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) np. o charakterze religijnym. Coraz częstszą praktyką jest alarmowanie jednostek OSP do zabezpieczenia operacyjnego powiatu podczas długotrwałych działań ratowniczych angażujących w całości potencjał ratowniczy PSP w powiecie.

Niestety ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej nie zalicza tych ważnych dla systemu ratowniczego form aktywności jednostek OSP do działań ratowniczych mimo, że wiąże się to także z ważnymi i odpowiedzialnymi działaniami w służbie członków OSP, jak w przypadku działań ratowniczych. W takich okolicznościach członkowie OSP pozbawieni są części uprawnień np. zwolnienia w miejscu pracy, renty, odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, utraty życia lub utraty własnego mienia, rekompensaty chorobowej czy ekwiwalentu, które stanowią ochronę ich dóbr osobistych w związku ze służbą w OSP. O ile tzw. zabezpieczenia imprez są działaniami planowymi, co może łagodzić negatywne skutki dla druhów OSP o tyle zabezpieczenia terenu operacyjnego, konieczne do zachowania ciągłości działania systemu ratowniczego nie są możliwe do zaplanowania. Ma to negatywny wpływ na dyspozycyjność jednostek OSP, która ma coraz większy udział w systemie bezpieczeństwa.

W nawiązaniu do powyższego proponuję, aby w ustawie o ochronie przeciwpożarowej zawarty został zapis nowego artykułu w rozdziale 5 tj. „Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych” w następującym brzmieniu: Art. 28a. Przebywanie członków ochotniczych straży pożarnych w gotowości do natychmiastowego podjęcia działań ratowniczych na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej lub gminy należy traktować jak działania ratownicze.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem czy Ministerstwo podejmie w tym zakresie działania legislacyjne, które umożliwią traktowanie przebywania w gotowości do podjęcia natychmiastowych działań w miejscu i czasie wskazanym przez PSP lub gminę na równi z działaniami ratowniczymi?

o autorze

Redakcja