5 sierpnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego przyjęto ustalenia w sprawie dalszego przebiegu akcji protestacyjnej FZZSM i wysłuchania publicznego projektu ustawy ws. L-4 przewidywanego na 27 sierpnia br.

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Wielkopolskiej FZZSM i Krajowcy Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwraca się do wszystkich krajowych komitetów protestacyjnych organizacji wchodzących w jej skład o podjęcie decyzji o udziale w pikiecie pod Sejmem RP w dniu 27 sierpnia 2013 roku od godziny 9.00 w trakcie wysłuchania publicznego. W pikiecie tej powinni wziąć udział członkowie zarządów krajowych, wojewódzkich/ okręgowych/ oddziałowych i szkolnych/uczelnianych poszczególnych organizacji.

Przewodniczącym zgromadzenia będzie Zbigniew Głodowski z NSZZ Funkcjonariusz i Pracowników Więziennictwa. Do 7 sierpnia wszystkie organizacje członkowskie FZZSM podadzą dane przedstawicieli do komitetu organizacyjnego pikiety. FZZSM opowiada się za spotkaniem z ogólnopolskim komitetem protestacyjno-strajkowym złożonym z przedstawicieli OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych następnego dnia po wysłuchaniu publicznym nt. projektu ustawy ws. L-4.

W kwestii wysłuchania publicznego nt. projektu ustawy ws. L-4 FZZSM przyjęła następujące ustalenia:

  1. Zarządy krajowe poszczególnych organizacji członkowskich Federacji wypełniają formularze zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy jako osoby prawne, wskazując jako osoby uprawnione do reprezentowania w pracach nad projektem członków swoich prezydiów.

  2. Zarządy wojewódzkie/ okręgowe/ oddziałowe i szkolne/ uczelniane zgłaszają na tych samych formularzach swoich przedstawicieli jako osoby fizyczne (w liczbie 4-5 osób z poszczególnych zarządów).

  3. Wskazując interes, który w odniesieniu do danej regulacji zgłaszający zamierza chronić, przedstawiciele poszczególnych służb podkreślają odpowiednio ochronę dotychczasowych uprawnień funkcjonariuszy zawartych w ustawach o Policji, Służby Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej oraz wnoszą o odrzucenie proponowanego projektu jako krzywdzącego dla funkcjonariuszy i szkodliwego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
    &

FZZSM apeluje do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP o udział w wysłuchaniu publicznym i pikiecie pod Sejmem w dniu 27 sierpnia 2013 roku od godziny 9.00.

Członkowie FZZSM z najwyższą dezaprobatą przyjęli ostatnie wypowiedzi medialne wysokich przedstawicieli rządu i parlamentu kwestionujących dotychczasowe uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie pełnopłatnych zwolnień lekarskich i określających je jako nieuzasadniony przywilej. W kontekście zbliżającego się wysłuchania publicznego tego rodzaju wypowiedzi należy ocenić szczególnie nagannie, jako próbę manipulacji zarówno przyszłymi decyzjami parlamentu juk i opinią społeczną. W tej sytuacji konieczna jest pilna debata medialna z równouprawnionym udziałem reprezentantów rządu i przedstawicieli związków zawodowych, którzy będą mieli możliwość rzetelnego przedstawienia argumentów i wskazania zagrożeń w służbie mających wpływ na przyjęte dotychczas rozwiązania prawne.

Źródło: zgnszzpp.republika.pl

o autorze

Redakcja