W dniach 6-7 października 2015 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty i konferencja pod hasłem „XX-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – stan aktualny i perspektywa rozwoju”.

Wprowadzenia do warsztatów dokonali zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk i komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel. Podkreślono ważną rolę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, bez którego nie można dziś sobie wyobrazić sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w Polsce.

Na dwudniowe spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości, wśród nich m.in. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW. Omawiane zagadnienia zostały zawarte w trzech panelach – operacyjnym, szkoleniowym i logistyczno-finansowym. Poruszane tematy dotyczyły m.in. ochrony ludności w wybranych państwach UE; udział jednostek KSRG w realizacji zadań w zakresie ochrony ludności; edukacji społecznej w działaniach KSRG; ewaluacji systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych; wyposażenia technicznego jednostek KSRG.

12141686_10153661618057070_7021381847288063474_n

W konferencji wzięły również udział delegacje zagraniczne. Wśród nich delegacja z Armenii z Siergiejem AZARYANEM – szefem Służby Ratowniczej Ministerstwa ds. Administracji Terytorialnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Armenii; z Białorusi z gen. Konstantinem SZERSZUNOWICZEM – komendantem wojewódzkim Obwodu Brzeskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi; z Czech z gen. Drahosławem RYBĄ – dyrektorem generalnym Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej; z Estonii – Kairi RIKKO – zastępca dyrektora generalnego Estońskiej Rady Ratowniczej; z Litwy – Valdas KRULIKAUSKAS – dyrektor Szkoły Pożarniczej Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej; z Łotwy z gen. Intarsem ZINTANSEM – zastępcą szefa Służby Pożarniczo-Ratowniczej Łotwy; ze Słowacji z Alexandrem NEJEDLYM – komendantem Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Słowackiej; z Ukrainy z Tarasem RAKIEM – prorektorem Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych; z Mołdawii z Mihailem HARABAGIU – szefem Służby ds. Ochrony Ludności i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Łącznie 20 osób.

Drugi dzień poświęcono wypracowaniu i przedstawieniu rekomendacji i wniosków przez moderatorów z poszczególnych paneli oraz omówieniu rysu historycznego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Podsumowania warsztatów i seminarium dokonał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W swoim wystąpieniu powiedział, że głównym celem istnienia krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego była i jest wspólna organizacja działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, realizowana przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, głównie Ochotnicze Straże Pożarne.

Komendant główny PSP wraz z podsekretarzem stanu w MSW Stanisławem Rakoczym wręczyli także wyróżnienia twórcom KSRG oraz podmiotom współpracującym.

Drugiego dnia obchodów XX-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz Pan Mihail Harabagiu podpisali także „List intencyjny między Państwową Strażą Pożarną Rzeczypospolitej Polskiej a Służbą ds. Ochrony Ludności i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii (CPESS) o współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego”.

12065516_10153661617957070_2044222781425128728_n

Podpisanie dokumentu podyktowane było wzrostem liczby i intensywności katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w uznaniu potrzeby skutecznego zapobiegania, przygotowania i reagowania na katastrofy. Polska i Mołdawia chcą dalej rozwijać i zacieśniać współpracę w dziedzinie zarządzania kryzysowego, uwzględniając zobowiązania międzynarodowe i krajowy porządek prawny. Strony wyraziły zamiar współpracy poprzez:

– podwyższenie poziomu przygotowania i reagowania na katastrofy naturalne i awarie techniczne, ograniczenie ryzyka ich wystąpienia oraz zacieśnienie współpracy miedzy Stronami;
– wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w celu usprawnienia współpracy podczas katastrof;
– pogłębianie wiedzy w zakresie zapobiegania, przygotowania i reagowania na katastrofy.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja