Jednostka OSP, która nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS musi sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ochotnicze Straże Pożarne muszą sporządzać sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

Jak informuje Związek OSP RP powyższe zmiany sprawiają, że wszyscy członkowie zarządu OSP zobowiązani są do uzyskania możliwości składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Ile kosztuje jeden podpis elektryczny? Nawet 400 złotych. Oznacza to, że w istoty sposób finansowo zostaną obciążone jednostki lub jej członkowie.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przesłał do Ministerstwa Finansów wniosek o pilne przywrócenie ułatwień dla stowarzyszeń, w szczególności OSP. Resort nie podjął jeszcze decyzji.

W 2019 roku weszły w życie zaskakująco niekorzystne rozwiązania dla stowarzyszeń nie prowadzących działalności…

Opublikowany przez Waldemar Pawlak Niedziela, 27 stycznia 2019

o autorze

Redakcja/Łukasz