1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą w ubiegłym roku uchwalił Sejm, a Prezydent podpisał.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej została w ubiegłym roku znowelizowana przy okazji zmian w ustawie – Prawo atomowe. Celem było wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy BSS ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, dyrektywy NSD ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych i dokonania innych zmian prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z oceny dotychczasowych przepisów, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

W artykule 14 ustawy o ochronie przeciwpożarowej rozszerzono zadania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dodając ustęp 1b, który brzmi następująco ‘Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego’.

Dodatkowo szef MSWiA ma przygotować rozporządzenie określające organizację KSRG w zakresie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Nowe zadanie niesie za sobą również skutki finansowe. Komenda Główna PSP oszacowała, że przygotowanie KSRG, szkół pożarniczych i przeszkolenie strażaków do nowego zadania pochłonie w latach 2020-2028 ponad 83 mln złotych.

W 2020 i 2021 roku maksymalny limit wydatków budżetu państwa na przygotowanie KSRG wyniesie ponad 10 mln zł, w 2023 roku – 9,5 mln zł, a w kolejnych po około 7 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej w systemie zmianowym, dowódców i zastępów dowódców JRG, szkolenia specjalistyczne dla strażaków i dowódców Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, studia dla strażaków i dowódców SGRChem-Eko, utrzymanie sprzętu, serwis i badania w 48 grupach chemicznych oraz zakupy środków ochrony indywidualnej dla JRG i SGRChem-Eko oraz pojemników do przewożenia materiałów promieniotwórczych dla SGRChem-Eko.

Limit wydatków na sfinansowanie wyposażenia szkół pożarniczych PSP w sprzęt to po około 1,5 mln zł w 2020 i 2021 roku i ponad 750 tysięcy złotych w 2022 roku. Szkoły za mają otrzymać symulatory zagrożeń, w tym radiacyjnych i wyposażenie.

Foto. Rafał Podlasiński/ Dział Szkolenia Poligonowego SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz