W dniu (19.03.2011r) w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które podsumowaało ostatni rok działania zarządu oraz jego całą pięcioletnią kadencję.

Zebranie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu rozpoczęło się o godzinie 16, na wstępie prezes druh Marek Maciejewski powitał wszystkich członków lubońskiej OSP oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu dh.Dariusza Piechckiego, Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. kpt. mgr inż. Wojciecha Mazura, Dowódcę JRG-4 Poznań asp. sztab. Dariusza Jezierskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Lubonia pan Rafała Marka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Lubonia pana Marka Samulczyka.

Następnie zostały odczytane sprawozdania roczne przez naczelnika, skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Luboń. Jednostka w roku 2010 odnotowała 395 interwencji. Z ważniejszych zaplanowanych zakupów na rok miniony zrealizowano, zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN. Samochód został pozyskany ze środków unijnych w ramach projektu Poprawa Bezpieczeństwa Środowiskowego oraz Ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego, oraz dzięki pomocy Urzędu Miasta Lubonia i częściowo ze środków własnych. Ponadto zakupiono jeszcze aparaty ochrony dróg oddechowych AUER, drabinę D10W, drabiny teleskopowe firmy Rosenbauer, sprężarkę do napełniania butli powietrznych oraz wentylator napowietrzający.

Jednostka w roku ubiegłym uczestniczyła w zawodach Ratownictwa Medycznego dla jednostek &OSP I PSP gdzie zajęła pierwsze miejsce. Natomiast drużyna pływacka zajęła pierwsze i drugie miejsce w Powiatowych Zawodach Pływackich dla strażaków OSP i PSP. Prowadzone były również działania prewencyjne, na prośbę kierownictwa szkół i przedszkoli jednostka organizowała pogadanki oraz pokazy strażackie dla dzieci, zarówno na terenie strażnicy jak i w przedszkolach oraz szkołach.

Na rok 2011 zaplanowano zakup defibrylatora AED, czujnik do wykrywania gazów, samochód Citroen Berlingo z przeznaczeniem jako SOp, kamera termowizyjna, deska lodowa wraz z kombinezonami wypornościowymi.

&Na dzień dzisiejszy z planu zakupów do zrealizowania pozostało zakupienie deski lodowej, kombinezonów wypornościowych oraz kamery termowizyjnej, reszta wyżej wymienionego sprzętu już jest w podziale bojowym.

Następnie przystąpiono do wyborów nowego zarządu, nad prawidłowością których czuwała komisja skrutacyjna powołana przez zarząd z osób nie będących członkami OSP. Wybory odbyły się w sposób tajny. Każdy z druhów otrzymał kartę do głosowania na której zaznaczył dziewięciu kandydatów do zarządu. Po tym jak wszyscy oddali głosy komisja skrutacyjna udała się na posiedzenie, które wyłoniło dziewięć osób z największą ilością głosów. Po ogłoszeniu przez komisję skrutacyjną wyników głosowania nowy zarząd musiał się ukonstytuować. W tym celu ogłoszono chwilę przerwy a nowo wybrany zarząd udał się do innego pomieszczenia w celu ustalenia funkcji w zarządzie dla poszczególnych członków. Komisja Rewizyjna została wybrana z pośród kolejnych członków z listy którzy otrzymali największą liczbę głosów.

Pod koniec zebrania głos zabrali zaproszeni goście którzy bardzo optymistycznie odnieśli się do działalności jednostki zarówno z zakresu bojowego jak i kulturalno oświatowego. Przedstawiciele władz miasta, jak i zaproszeni goście z ramienia KM PSP Poznaniu podziękowali za całoroczną służbę społeczeństwu, a w szczególności za działania podczas ubiegłorocznej powodzi.

Zebranie zakończono miłym akcentem, &prezes oraz naczelnik wręczyli nowo przyjętym druhom świadectwa ukończenia kursu podstawowego oraz drużynie pływackiej karnety na basen w celu dalszego kształcenia swoich umiejętności.

&

Komisja skrutacyjna;

 • Marek Wożniak
 • Andrzej Piechowiak
 • Anna Sobocińska

&

Nowo wybrany zarząd OSP Luboń:

 • Prezes Marek Maciejewski
 • Naczelnik Jacek Rutkowski
 • Z-ca Naczelnika Zbigniew Kutzner
 • Sekretarz Michał Drzewiecki
 • Skarbnik Tomasz Twardowski
 • Gospodarz Strażnicy Norbert Kaźmierczak
 • Członkowie zarządu Tomasz Rybarczyk, Ferdynand Dehmel, Roman Sobociński

&

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący Czesław Deska
 • Sekretarz Andrzej Drzewiecki
 • Członek Komisji: Damian Baran

&

Zdjęcia oraz info: Norbert Kaźmierczak

o autorze

Redakcja