– Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dołożę wszelkich starań, aby skutecznie i zdecydowanie zapobiegać oraz zwalczać zagrożenia – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia w Sejmie. Szef resortu omówił główne kierunki działań podejmowanych w MSWiA w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze zagrożeń terroryzmem. 

– Zapewniam, że bezpieczeństwo państwa oraz obywateli stanowi priorytet rządu Premier Beaty Szydło. Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dołożę wszelkich starań, aby skutecznie i zdecydowanie zapobiegać oraz zwalczać zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, w tym również i te, które wiążą się z terroryzmem – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas swojego wystąpienia w Sejmie.

Szef MSWiA wskazał, że po zamachach w Paryżu, polskie służby są w pełniej gotowości oraz monitorują sytuację związaną z bezpieczeństwem w Polsce. – Dotychczas nie odnotowano sygnałów, które wskazywałyby na wzrost zagrożenia terrorystycznego kraju – zaznaczył szef MSWiA.

Proces przyjmowania uchodźców

W dalszej części wystąpienia minister Mariusz Błaszczak odniósł się do procesu przyjmowania uchodźców.

– Rząd jest świadomy zobowiązań podjętych na forum UE przez naszych poprzedników. Nie oznacza to akceptacji rządu dla stosowania automatyzmu w relokacjach uchodźców. Stoimy na stanowisku, że powinna obowiązywać zasada dobrowolności. Jednocześnie rząd prowadzi analizy pod kątem możliwości ewentualnej rekonstrukcji decyzji UE – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak . – Dla rządu najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom – podkreślił.

Współpraca międzynarodowa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zapewnił, że polski rząd na bieżąco monitoruje sytuację w związku z wystąpieniem ataków terrorystycznych w zachodniej Europie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, Polska aktywnie uczestniczy w działaniach na forum Unii Europejskiej. Szef MSWiA uczestniczył 20 listopada w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych, gdzie wyznaczone zostały główne kierunki działań.

– Ustaliliśmy, że należy efektywniej stosować istniejące instrumenty współpracy, m.in. podczas weryfikacji osób przybywających spoza Unii Europejskiej. Do głównych rozstrzygnięć politycznych, podjętych w trakcie wspomnianego posiedzenia, należy przyspieszenie prac nad unijnym systemem przetwarzania danych pasażerów lotniczych, w celu zwalczania i zapobiegania przestępczości i terroryzmu. Ponadto ministrowie zgodni byli, że musimy jak najintensywniej współpracować w zakresie wymiany informacji, również wywiadowczych, pomiędzy państwami członkowskimi, a także wzmocnić mechanizmy kontroli na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, uwzględniając obywateli UE, w oparciu o precyzyjne wskaźniki analizy ryzyka – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Plan postępowania straży granicznej w przypadku masowego napływu migrantów

Szef resortu omówił także działania podejmowane przez służby podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. – W związku z narastającym kryzysem imigracyjnym, opracowany został plan postępowania straży granicznej, w przypadku masowego napływu migrantów na południową granicę RP. Plan ten ma na celu określenie sposobu działania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w sytuacji zwiększenia liczby przypadków zatrzymywania dużych grup migrantów na granicy południowej, ocenę możliwości własnych formacji, jak i zakresu oraz form współpracy z innymi podmiotami i ewentualnych potrzeb, co do zewnętrznego wsparcia w przypadku eskalacji zjawiska – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA wskazał, że równolegle prowadzony jest monitoring na szlakach drogowych i kolejowych biegnących od granicy państwa z zagrożonych kierunków. Ponadto Straż Graniczna zacieśniła współpracę z policją, Służbą Celną, ABW, ITD., SOK i działami zarządzania kryzysowego wojewodów.

Nowy projekt ustawy antyterrorystycznej

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że 23 listopada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie Premier Beaty Szydło, Szefa MSWiA oraz szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju.

– Służby zdały raporty, zostały wydane im konkretne rekomendacje – powiedział minister Mariusz Błaszczak. – Wraz z ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych zostałem zobowiązany do przygotowania projektu ustawy antyterrorystycznej – dodał.

Działania profilaktyczne

Szef MSWiA podkreślił również ogromną wartość działań profilaktycznych. – Kluczowe pozostaje poodnoszenie świadomości społecznej na temat zasad zachowania  w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego oraz możliwych w tym czasie działania właściwych służb.  Pomoże to w budowaniu społecznego zrozumienia i poparcia dla tych działań, usprawni akcję ratowniczą, a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak. Wskazał, że prowadzone są szkolenia z zakresu sposobów rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i zachowania w przypadku ich wystąpienia dla zarządców centrów handlowych, a w przyszłości skorzysta z nich również kadra dydaktyczna szkół.

Współpraca międzynarodowa policji

W związku z przeprowadzonymi w Paryżu zamachami terrorystycznymi, jednostka antyterrorystyczna policji zgłosiła stronie francuskiej gotowość udzielenia pomocy. – Należy zauważyć, że funkcjonariusze policji prowadzą stałą współpracę z jednostkami państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestnicząc we wspólnych ćwiczeniach poza granicami kraju – poinformował minister Mariusz Błaszczak.

Międzyresortowy zespół ds. zagrożeń terrorystycznych

Szef MSWiA wskazał, że w najbliższym czasie zostanie powołany Międzyresortowy zespół ds. zagrożeń terrorystycznych.  – W ramach zespołu omówione zostaną nie tylko bieżące wydarzenia, ale także przeanalizowane kierunki działań, mających na celu wzmocnienie systemu antyterrorystycznego Polski, w tym wspomniane wcześniej działania o charakterze legislacyjnym – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Zalecenia dla służb

Po uzgodnieniu z ministrem Koordynatorem ds. służb specjalnych oraz  Ministrem Obrony Narodowej, MSWiA wystąpiło do wojewodów, Komendanta Głównego Policji, Straży Granicznej, PSP, Szefa BOR z konkretnymi zaleceniami.

– Wśród nich są wzmocnienia miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych, pozamilitarnych obiektów ataków. Sprawdzenia działania środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania, sprawdzenia działania instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacji, dokonania przeglądów procedur oraz innych środków niezbędnych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa – wymienił szef MSWiA.

MSWiA

o autorze

Redakcja