Misja Grecja 2023. Wnioski i rekomendacje po działaniach

foto. Marcel Aleksandrowicz

Po tegorocznej misji strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Grecji powstała lista wniosków i rekomendacji w celu usprawnienia przyszłych wyjazdów w ramach modułu GFFFV Poland.

Poniżej cała lista, którą otrzymaliśmy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Należy zaznaczać i podawać do informacji KE (ERCC) ilość modułów dysponowanych do działań. W poprzednich przypadkach działań w Grecji 2021, Francji 2022, Grecji 2023 pomimo dysponowania dwóch modułów, w oficjalnym przekazie podawanym w raportach KE widniała liczba jednego modułu z Polski.
 2. W wykazie dokumentów, które ratownicy powinni mieć ze sobą należy uwzględnić upoważnienia do prowadzenia pojazdów służbowych.
 3. W Zasadach należy zawrzeć instrukcję wypełniania kart drogowych pojazdów w trakcie działań ratowniczych poza granicami kraju (najlepiej w formie załącznika). Pozwoli to na ujednolicenie sposobu zapisu oraz uniknięcie dowolnej interpretacji w tym zakresie.
 4. Należy zaktualizować Załącznik nr 28 „Zasady organizacji przejazdu kolumny …”
  w oparciu o doświadczenia z przejazdu kolumny do i z Grecji. Ponadto w Załączniku 1
  i 1a Zasad należy dodać kolumnę ZASIĘG i utworzyć listę rozwijalną przypisującą auto do jednej z dwóch kategorii – 300km oraz 600km. Pozwoli to na szybsze i sprawniejsze przygotowanie planu przejazdu oraz rozmieszczenia aut w kolumnie.
 5. W chwili obecnej, żaden samochód nie ma możliwości holowania “uziemionego” samochodu z uwagi na brak przewodów pneumatycznych oraz odpowiednich złącz w pojazdach. Obecne samochody warsztatowe, służą wyłącznie jako pojazdy kwatermistrzowskie do transportu wyposażenia. Na terenie działań oraz w BoO są one bezużyteczne. Warto zamienić je na samochody SLKw z mniejszą przestrzenią ładunkową, jednak o większej mobilności do zastosowania np. przez zespół serwisowy, zespół logistyki lub operacyjny. Dodatkowo, chcąc uzyskać większą przestrzeń ładunkową może on ciągnąć przyczepę transportową.
 6. Należy zobowiązać każdy z zastępów do posiadania na każdym etapie jazdy/działań minimalnego zapasu 20l paliwa oraz 20l AdBlue (jeśli dotyczy) w kanistrach. Informację o tym należy zawrzeć również w trakcie przygotowywania Rozkazu Komendanta Głównego PSP o powołaniu grupy ratowniczej.
 7. Sprzęt zabierany przez poszczególne zastępy lub w ramach poszczególnych modułów powinien być oznaczony w taki sposób, aby możliwa była jego późniejsza identyfikacja. Należy zatem przygotować załącznik do Zasad, określający sposób znakowania sprzętu.
 8. Należy przygotować numerację dla pojazdów w kolumnie na zalaminowanych kartkach A5 w kontrastowych kolorach. Obecne oznaczenia (czarno-białe) są trudne do odczytania przy słabym oświetleniu lub większej odległości między pojazdami.
 9. Przed wyjazdem SiS z punktu koncentracji poszczególnych modułów właściwa KW PSP powinna zweryfikować zapas dodatkowego wyposażenia pojazdów wynikający z Zasad.
 10. Rozważyć zwiększenie obsady osobowej w SDŁ. Proponuje się budować obsadę na bazie 4 ratowników uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
  z kategorią C – w tym dwóch specjalistów z dziedziny IT do obsługi Informatyki i Łączności oraz dwóch oficerów operacyjnych – pilotów BSP do bieżącej analizy otoczenia oraz budowy ortofotomap. Należy również dążyć do wyposażenia SDŁ poziomu batalionowego w co najmniej jedną sztukę BSP z kompletem zapasowych baterii na wymianę oraz komputerem przenośnym z oprogramowaniem fotogrametrycznym.
 11. Podczas przejazdu kolumny pojawiały się liczne problemy z komunikacją radiową. Cześć
  z nich wynikała z nieprawidłowo zaprogramowanych kanałów radiowych na radiostacjach np. brak możliwości nadawania na kanale B028, brak niektórych kanałów radiowych itp.) a część z ograniczeń sprzętowych. Należy zatem wypracować zasady prowadzenia korespondencji podczas przejazdu w kolumnie (określenie kanałów o odpowiedniej mocy, zaprogramowanych na każdej z radiostacji przewoźnej oraz nasobnej) oraz odpowiednie dobranie anten w pojazdach.
 12. Należy przeanalizować wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania w zakresie dopuszczenia wybranego sprzętu do użytku w JOP (np. armatura 25 – węże, prądownice, rozdzielacze, pompy przenośne).
 13. W przypadku zakupów pojazdów przeznaczonych dla modułów GFFFV, rekomenduje się ujęcie w opracowywanym OPZ następujących wymagań:
  • Zewnętrzną sygnalizację poziomu wody oraz środka pianotwórczego na zabudowie (z opisem w litrach);
  • Zbiornik przenośny na dachu pojazdu (dot. zastępów w plutonach B) wraz
  z systemem ich ściągania z poziomu ziemi oraz osłoną trudnopalną zabezpieczającą przed nadpaleniem brezentu przez ognie lotne;
  • Kącik sanitarny;
  • Zawory klapowe na nasadach ssawnych;
  • Dodatkowe 2 nasady tłoczne 25;
  • Większa średnica obiegu wewnętrznego pompy (by-pass) lub dodatkowy obieg celem odpowiedniego chłodzenia w przypadku podawania małych ilości wody;
  • Pompa przenośna w skrytce pojazdu o ciśnieniu roboczym min. 6 bar
  z podłączeniem króćca ssawnego do zbiornika pojazdu z pominięciem autopompy – możliwość podawania wody niezależnie od prędkości jazdy oraz w przypadku awarii układu napędowego pojazdu;
  • Zabezpieczenia lusterek oraz wszelkich elementów wystających poza obrys;
  • W przypadku pojazdów kat. 3 terenowej, zastosowanie zraszaczy kabinowych (wykorzystanie istniejącego orurowania);
  • Dodatkowe zraszacze skierowane na koła pojazdu;
 14. W przypadku programów modernizacyjnych i zakupu pojazdów pożarniczych należy zwrócić uwagę na doposażenie województw posiadających moduły GFFFV
  w dedykowane samochody do działań w terenie leśnym (należy dążyć do stworzenia przynajmniej 1 plutonu A składającego się z takich pojazdów na każdy moduł).
 15. Każdy z plutonów logistycznych w PSP powinien mieć na wyposażeniu siatki maskujące (nylonowo-poliuretanowe) w celu zapewnienia odpowiednich warunków bytowych dla ratowników podczas długotrwałych działań w wysokich temperaturach.
 16. Każdy z modułów GFFFV powinien zostać doposażony w przynajmniej 2 szt. nawigacji samochodowej dedykowanej dla samochodów ciężarowych z mapą Europy.
 17. Przewoźne zbiorniki paliwa, w które wyposażone są moduły powinny posiadać elektryczne pompki z przepływomierzem w celu łatwiejszego ich użytkowania w trakcie działań.
 18. Należy opracować Załącznik z szablonem arkusza strat oraz na bieżąco go wypełniać
  w trakcie trwania akcji ratowniczej. Arkusz powinien zawierać podstawowe dane: kto zgłasza, co się stało, jak do tego doszło, czy wymaga naprawy na miejscu, czy naprawiono, koszty napraw itp. W przypadku posiadania wiedzy, że po powrocie konieczna będzie naprawa, należy podjąć wszelkie działania mające na celu oszacowanie wartości naprawy a także wejść w kontakt roboczy z serwisem.
 19. Należy każdorazowo dobierać do komponentu dowódczego jedną osobę potrafiącą obsługiwać oprogramowanie GIS celem bieżącego przetwarzania dostępnych materiałów oraz przedstawiania gotowych produktów na potrzeby zespołu operacyjnego. Osoba ta powinna być obecna na akcji, ponieważ pozostawienie jej w back-officie wiąże się
  z opóźnieniem w przesyle danych, częstym niezrozumieniem tematu i aktualnych potrzeb oraz brakiem bezpośredniego kontaktu z osobami wnioskującymi o np. produkcję map.
 20. Należy przygotować jednolitą nomenklaturę na potrzeby działań ratowniczych poza granicami kraju. Obecny brak uregulowań w tym zakresie prowadzi do wymiennego stosowania pojęć takich jak strefa, sektor czy odcinek bojowy. Jednocześnie należy jednoznacznie przypisać odpowiedniki tych pojęć w języku angielskim, aby ułatwić późniejsze przygotowanie dokumentacji.
 21. Podczas realizacji ćwiczeń dla modułów GFFFV uwzględnić należy scenariusz wielogodzinnych działań dynamicznych uwzględniających: dysponowanie odpowiednich zastępów w zależności od charakterystyki działań (zakładając łączenie zastępów
  z różnych plutonów), relokację zastępów, kilka pożarów w tym samym czasie, podmianę ratowników, organizację zaplecza logistycznego na strefie działań itp.
 22. Na etapie planowania ćwiczeń modułów GFFFV, należy zwrócić uwagę na kształtowanie kadry dowódczej średniego szczebla, tj. dowódców plutonów. W tym celu, należy zorganizować warsztaty szkoleniowe poruszające zagadnienia związane z organizacją działań gaśniczych, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz podstawową wiedzą na temat mechanizmu.
 23. Ćwiczenia dla modułów należy organizować przynajmniej raz do roku w terminie uzgodnionym z BPO KG PSP na terenie danego województwa posiadającego moduły GFFFV.
 24. Podczas długotrwałych działań jak np. w Grecji prawidłowe funkcjonowanie części logistycznej znacząco wpływa na przebieg całej akcji. Niemniej jednak, widoczne są różnice między plutonami logistycznymi, które wcześniej brały już udział w podobnych działaniach, a tymi które takiej możliwości jeszcze nie miały. Należy zatem opracować program szkolenia/warsztatów dla dowódców/zastępców dowódców plutonów logistyki, aby ujednolicić ich wiedzę oraz zapewnić platformę wymiany informacji pomiędzy nimi. Pozwoli to również na przekazanie doświadczeń zdobytych poza granicami kraju dowódcom plutonów logistycznych z województw, w których nie ma modułów.

Na potrzeby misji Grecja 2023 utworzono moduł GFFFV POLAND składający się z modułów GFFFV POZNAŃ i GFFFV KRAKÓW oraz wydzielonych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. W sumie 149 strażaków i 49 pojazdów. Misja realizowana była w dniach od 19 lipca do 2 sierpnia.

Exit mobile version