MSWiA chce obniżyć kryteria zdrowotne wracającym do służby

foto. Łukasz Rutkowski

Związkowcy reprezentujący strażacy wyrazili dezaprobatę wobec propozycji obniżenia standardów zdrowotnych dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcieliby powrócić do służby w ramach struktur podległych MSWiA. Ich głównym argumentem jest obawa, że takie zmiany mogą negatywnie wpłynąć na proces rekrutacji. Zamiast tego, związkowcy sugerują, aby resort skoncentrował się na tworzeniu warunków, które zachęcałyby obecnych funkcjonariuszy do pozostania w służbie na dłużej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację rozporządzenia dotyczącego wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. Nowela zakłada zastosowanie innych kryteriów zdrowotnych dla osób powracających do służby, niż dla nowych kandydatów wstępujących do służby mundurowej.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” wyraziła negatywną opinię na temat tej propozycji MSWiA. W piśmie do MSWiA, Sekcja podkreśliła, że praca strażaków w warunkach stresu i niebezpieczeństwa wymaga posiadania specyficznych cech psychicznych i fizycznych, niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Sekcja dodaje, że łagodniejsze kryteria zdrowotne mogłyby być stosowane jedynie dla osób zajmujących funkcje czysto administracyjne, a nie dla tych bezpośrednio zaangażowanych w działania ratowniczo-gaśnicze. Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”, Bartłomiej Mickiewicz, wyraził te obawy w przekazanym Ministerstwu piśmie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę stały rozwój technologiczny, mentalny i organizacyjny Państwowej Straży Pożarnej, szczególnie widoczny w ostatnich latach, w interesie formacji nie leży także powrót do służby na stanowiska kierownicze osób będących od wielu lat poza nią. Wątpliwości budzi możliwość dotrzymania tempa zachodzących zmian przez takie osoby, a należy wręcz domniemywać, że w wielu przypadkach mogą oni hamować proces rozwoju formacji.

Fragment pisma Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” do dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA

W piśmie skierowanym do MSWiA, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” wskazał, że byłym funkcjonariuszom powinno się zaproponować obsadzenie stanowisk cywilnych lub stanowić naturalne zaplecze kadrowe dla rozwijającego się systemu ochrony ludności. Dodatkowo, podkreślił, że w Państwowej Straży Pożarnej nie ma problemów z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do służby, a ilość kadry oficerskiej można regulować poprzez limity przyjęć do Akademii Pożarniczej. Bartłomiej Mickiewicz zawarł te kwestie w swoim piśmie.

W naszym przekonaniu działania kierownictwa resortu powinny być ukierunkowane na stworzenie warunków zachęcających do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w służbie, a przywracanie osób będących na zaopatrzeniu emerytalnym może uniemożliwić awans młodej kadrze i działać tym samym demotywująco. Zwrócić uwagę również należy na skutki finansowe dla jednostek organizacyjnych spowodowane powrotem do służby osób, których uposażenie, z uwagi na istniejące rozwiązania prawne, będzie w oczywisty sposób wyższe i plasowało się na grupie najwyższych uposażeń w PSP. Generować to będzie także dodatkowe koszty pozapłacowe.

Fragment pisma Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” do dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów stosują jednakowe kryteria zdrowotne dla wszystkich. MSWiA zauważa jednak, że aktualne regulacje nie uwzględniają uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego. W rezultacie, w trakcie procesów rekrutacyjnych kandydaci, którzy zdobyli wcześniej doświadczenie w wyniku wieloletniej służby, mogą nie spełnić wymogów zdrowotnych określonych dla nowych kandydatów. Według MSWiA, stan zdrowia byłych funkcjonariuszy powinien zasadniczo spełniać takie same wymagania jak osoby nadal zatrudnione w danej służbie.

Utrzymanie obecnego stanu prawnego wydaje się być niekorzystne z dwóch powodów. Po pierwsze, ogranicza to skuteczność prowadzonych procesów rekrutacyjnych dotyczących kandydatów, którzy już posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Po drugie, istnieje znacząca różnica w sposobie weryfikacji stanu zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów, którzy wcześniej pełnili służbę, co może prowadzić do nieadekwatnych kryteriów zdrowotnych dla osób z doświadczeniem zawodowym w danej służbie. Ministerstwo MSWiA uzasadnia te zmiany w projekcie nowelizacji.

Zgodnie z uzasadnieniem noweli resortu, “łagodniejsze kryteria” mają zastosowanie jedynie do przypadków, w których były mundurowy pragnie powrócić do służby, którą wcześniej pełnił, ograniczając to wyłącznie do Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Exit mobile version