Z ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej został wykreślony zapis o Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej OSP – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W piątek w MSWiA odbyło się spotkanie Wiceministra SWiA Macieja Wąsika i Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka z przedstawicielami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania był projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wśród najważniejszych propozycji zgłoszonych przez parlamentarzystów PiS podczas spotkania jest przyznanie świadczeń ratowniczych z tytułu wysługi lat ratownikom GOPR i TOPR – na zasadach proponowanych w projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej druhom OSP. Zgłoszono również postulat, by w projekcie ustawy znalazł się zapis, który zobliguje radę gminy do podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. Proponuje się, by rada gminy podejmowała taką uchwałę nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Resort poinformował, że z projektu ustawy został wykreślony zapis dotyczący Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej OSP, która miała być wydzielana przez zarząd jednostki.

Powodem takiej decyzji miały być liczne uwagi zgłaszane podczas konsultacji.

 

‘Ratownik’ zniknie z ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

o autorze

Redakcja/Łukasz