MSWiA opracowuje nowy projekt ustawy o ochronie ludności

foto. MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania polegające na opracowaniu nowego projektu ustawy o ochronie ludności – podał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

“Na poziomie systemowym podjęto działania polegające na opracowaniu nowego projektu ustawy o ochronie ludności, opartego o dobre praktyki oraz doświadczenia służb ratowniczych. Istotą nowej regulacji ustawowej będzie wykorzystanie na potrzeby ochrony ludności istniejących i sprawdzonych zasobów, w szczególności sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ochotniczych straży pożarnych, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz społecznych organizacji ratowniczych. Podmioty te będą zintegrowane na poziomie systemowym i operacyjnym, tak aby ich działania były skuteczne, efektywne i szybkie” – napisano.

MSWiA wskazuje, że ważnym aspektem nowej regulacji będzie również wypełnienie luki systemowej dotyczącej obrony cywilnej spowodowanej jej usunięciem z krajowego porządku prawnego przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Zakłada się, że podmioty ochrony ludności, realizujące w czasie pokoju zadania ratownicze i ochronne, zostaną przekształcone w formacje obrony cywilnej przeznaczone do działania w czasie wojny.

Ustawa o ochronie ludności ma być również próbą odpowiedzi na współczesne wyzwania i zagrożenia związane z kształtowaniem społecznej odporności na zagrożenia, gdzie rola obywateli, społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych jest równie ważna, jak sprawność profesjonalnych służb ratowniczych.

Ponadto jest planowane dokonanie przeglądu i nowelizacji Planu Zarządzania Kryzysowego MSWiA, wykorzystywanie w praktyce – w zależności od potrzeb – dostępnych narzędzi z obszaru zarządzania kryzysowego, w szczególności Zespołu Zarządzania Kryzysowego MSWiA oraz usprawnienie obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Źródło: PAP Biznes

Exit mobile version