Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podjął działania mające na celu ujednolicenie kryptonimów radiowych wykorzystywanych na potrzeby łączności z Państwową Strażą Pożarną.

Wojskowa Straż Pożarna otrzymała indeks literowy ‘Z’, który przewidziano w Rozkazie nr 8 Komendanta Głównego PSP w sprawie wprowadzenia zasad organizacji łączności radiowej dla ‘Innych jednostek organizacyjnych spoza MSWiA’.

Nowe numery operacyjne

Jeśli chodzi o prefiks liczbowy to 860 przypisano Inspektoratowi WOP, 870 wszystkim Delegaturom WOP, 880 Szkole Specjalistów Pożarnictwa, a 881-899 Wojskowym Strażom Pożarnym.

Infiks pozostaje bez zmian i zależy od województwa np. [M] – województwo mazowieckie, [B] – województwo podlaskie.

Z kolei sufiks określa przeznaczenie, i tak:

10 – punkt alarmowania,

11 – Komendant,

12 – Zastępca,

14-19 – Dowódcy zastępów,

20 – samochód lekki,

21-24 – samochód średni,

25-34 – samochód ciężki,

35-37 – samochód ciężki z modułem proszkowym (lotniskowy).    

W październiku ubiegłego roku na prośbę Szefa WOP rozpoczęto akcję oznakowania pojazdów i innego sprzętu. Akcja jeszcze trwa.

o autorze

Redakcja/Łukasz