Od 4 lipca 2017 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zmiany w rozporządzeniu o KSRG wynikają ze zmian wprowadzonych w 2016 roku przez Ustawę Antyterrorystyczną. Zgodnie z nimi, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy otrzymał nowe zadanie w postaci współpracy z innymi służbami i instytucjami podczas zdarzeń biologicznych, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W celu realizacji nowego zadania konieczne jest odpowiednie przygotowanie systemu, jako całości poprzez pozyskanie nowych etatów, dosprzętowienie i wyszkolenie funkcjonariuszy w ramach Państwowej Straży Pożarnej, jako elementu składowego KSRG.

W ramach przygotowania Państwowej Straży Pożarnej wyliczono, że należy zapewnić m.in. 480 nowych etatów w systemie zmianowym dla 48 specjalistycznych grup  ratownictwa chemiczno – ekologicznego, 18 etatów dla 3 SGRChem-Eko wyznaczonych do prowadzenia działań eksperckich w sytuacji wystąpienia zagrożenia biologicznego i  26 etatów cywilnych dla ekspertów, którzy mają  pracować w KG PSP, Komendach Wojewódzkich i szkołach pożarniczych.

Rozporządzenie przewiduje także wyszkolenie ponad dwóch tysięcy strażaków z grup chemicznych, zakup specjalistycznego sprzętu i trzech samochodów ratownictwa chemicznego z modułem biologicznym (4,5 mln zł jeden) oraz zawarcie umowy przez Komendanta Głównego PSP z laboratorium, które będzie analizować przesyłki mogące zawierać niebezpieczne materiały biologiczne.

Foto. Wojciech Bedyński

o autorze

Redakcja/Łukasz