Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu, rozporządzenie rozróżnia trzy rodzaje ubiorów wchodzących w skład umundurowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, tj. ubiór wyjściowy, reprezentacyjny i służbowy. 

Ubiór wyjściowy co do zasady pozostał niezmieniony. Zrezygnowano z dotychczas stosowanych płaszczy letniego i zimowego, wprowadzając w to miejsce jeden uniwersalny wzór. Zmianie uległy też nakrycia głowy mundurów kobiecych – kapelusze zastąpiono czapkami rogatywkami. Ubiór reprezentacyjny jest rozwinięciem ubioru wyjściowego, znajdującym zastosowanie w szczególnych przypadkach. Jest to  de facto zmodyfikowane do specjalnych celów umundurowanie wyjściowe, wzbogacone o dodatki w postaci butów oficerskich lub trzewików. 

Ubiór służbowy zastępuje dotychczas funkcjonujący rodzaj ubioru o tej samej nazwie, oraz tzw. odzież specjalną (ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej oraz ubranie koszarowe). Nowe umundurowanie służbowe bazuje na koncepcjach wypracowanych przez inne służby mundurowe, w tym Służbę Ochrony Państwa. Podstawowym wymaganiem stawianym nowemu umundurowaniu jest jego wykorzystanie w warunkach służby koszarowej  w jednostkach  ratowniczo-gaśniczych oraz w warunkach służby w systemie ośmiogodzinnym. Będzie też stosowane w szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt zakłada dwunastoletni okres przejściowy, w tym czasie dopuszcza się noszenie elementów według starego wzoru.

Koszt wprowadzenia zmian opisanych w rozporządzeniu oszacowano na 115 milionów złotych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 października 2021 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz