W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jak informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, nowelizacja dotyczy głównie wymagań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Wprowadzone zmiany stanowią doprecyzowanie oraz uzupełnienie dotychczasowych wymogów i dotyczą m.in.:

Żródeł wody do celów przeciwpożarowych – rozszerzono katalog dotychczasowych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w lasach,  dopuszczając np.: dwa zbiorniki sztuczne, z łącznym zapasem wody co najmniej 50 m3, jeżeli zapas wody w każdym z tych zbiorników jest nie mniejszy niż 20 m3, a także studnię z pompą oraz z hydrantem zewnętrznym o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s lub innym punktem poboru wody o tej wydajności z nasadą tłoczną typu 75 albo 110;

Stanowisk czerpania wody – określono wymagania dotyczące wymiarów stanowiska czerpania wody, jego odległości od miejsca, w którym pobierana jest woda ze źródła wody do celów przeciwpożarowych, a także rozwiązań w zakresie dostępu do tego miejsca;

Czasokresów i sposobu poddawania przeglądom i czynnościom konserwacyjnym źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz rozwiązań technicznych przewidzianych do poboru wody z tych źródeł;

Obowiązku umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych – określono, że obowiązek ten dotyczy:

  • parkingów leśnych oraz  innych miejsc wyznaczonych do postoju pojazdów w lesie,
  • ogólnodostępnych miejsc w lesie wyznaczonych do rozpalania ognia,
  • znajdujących się w lesie pól biwakowych oraz kempingów.

Dodatkowo rozporządzenie porządkuje kwestię dotyczącą zakresu stosowania zaworów hydrantowych 52 w budynkach wysokich i wysokościowych.

Na podstawie KG PSP, foto. KW PSP Lublin 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl