W czwartek 23 września weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Nowelizacja miała na celu dostosowania rozporządzenia do przepisów ustawy – Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W rozporządzeniu dodano nowy rozdział: „Likwidacja zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.

Brzmi on następująco:

Likwidacja zagrożenia w ramach posiadanych sił i środków, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego polega na:

1) weryfikacji zgłoszenia o zagrożeniu na miejscu zdarzenia;

2) wykonaniu pomiarów dozymetrycznych w celu określenia wielkości zagrożenia;

3) wyznaczeniu strefy zagrożenia;

4) włączaniu lub wyłączaniu instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników;

5) priorytetowym wykonaniu czynności umożliwiających:

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z przeprowadzeniem medycznych działań ratowniczych, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia,

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom,

d) ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez źródła promieniowania jonizującego;

6) likwidacji lub ograniczeniu strefy zagrożenia;

7) dostosowaniu sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju źródła promieniowania jonizującego, w celu zmniejszenia możliwości negatywnego oddziaływania tego źródła na ludzi i środowisko;

8) prowadzeniu czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, prowadzą podmioty ksrg z uwzględnieniem ich wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej.

W ramach nowelizacji zmodyfikowano definicję ‘dekontaminacja wstępna’, dodano definicję ‘zagrożenia CBRNE’, dodano ust. 4 informujący, że podczas zdarzeń z zagrożeniami CBRNE, zabezpieczenie dowodów w celu wykrycia sprawcy może mieć priorytet nad działaniami ratowniczymi niezwiązanymi z bezpośrednim ratowaniem życia i zdrowia ludzi, co następuje po uzgodnieniu z kierującym działaniami antyterrorystycznymi oraz dodano zapis, że o zdarzeniu z występującym zagrożeniem CBRNE należy informować Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP.

Foto. Krosno112.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz