20 czerwca w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej PSP opublikowane zostało znowelizowane Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego PSP.

Zmiany w Zarządzeniu w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej są spowodowane wejściem w życie z dniem 6 czerwca znowelizowanych rozporządzeń MSWiA związanych z umundurowaniem strażaków PSP.

Nowe brzmienie otrzymała karta KT-43 ‘WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego’.

WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego

  1. Opis ogólny.

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 „Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej”. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym.

  1. Wymagania szczegółowe:

– konstrukcja ubrania specjalnego oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 469, konstrukcja oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych kurtki lekkiej wchodzącej w skład ubrania specjalnego powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 15614,

– kurtka lekka ubrania specjalnego i kurtka ubrania specjalnego powinny mieć taką samą długość,

– oznakowanie wszystkich elementów ubrania specjalnego powinno spełniać wymagania określone w normach właściwych dla poszczególnych elementów,

– konstrukcja wszystkich elementów ubrania specjalnego powinna być ergonomiczna aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów, właściwą ochronę przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi oraz odpowiednią wentylację,

– ubranie powinno posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Cechy techniczne i jakościowe

Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

a) ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia,

b) wytrzymałością na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego,

c) odpornością na ciepło – minimalną kurczliwością,

d) wytrzymałością na rozciąganie,

e) wytrzymałością na rozdzieranie,

f) stabilnością wymiarów w procesie konserwacji,

g) nie zwilżalnością i odpornością na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych,

h) odpornością na przemakanie tylko materiały konstrukcyjne kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl