W dniu 28 lipca 2011 r. w&godzinach popołudniowych w Obornikach (woj. wielkopolskie) na terenie obiektu Destylacje Polskie Spółka z&o.o. odbyły się ćwiczenia polegające na sprawdzeniu gotowości bojowej JRG Oborniki oraz współpracy z pracownikami zakładu.

Przedsiębiorstwo Destylacje Polskie Spółka z o.o. &skupia się na&produkcji spirytusu rektyfikowanego i&odwodnionego, a&także na budowie instalacji maszyn i&urządzeń dla przemysłu spirytusowego.

Cel ćwiczeń:

  • sprawdzenie wiedzy pracowników oraz ochrony obiektu w&zakresie znajomości numerów alarmowych oraz zdolności przekazania zgłoszenia do&służb ratunkowych,
  • sprawdzenie możliwości podjęcia przez personel obiektu wstępnej ewakuacji, uruchomienia stałego urządzenia gaśniczego oraz podjęcia akcji gaszenia pożaru,
  • weryfikacja czasu dojazdu sił i środków z JRG Oborniki od momentu zadysponowania,
  • umiejętność właściwej oceny sytuacji,
  • zdolność do&podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych z&użyciem sprzętu ODO oraz ubrań żaroodpornych,
  • zapoznanie się z&zaopatrzeniem wodnym zakładu oraz sprawdzenie wewnętrznej sieci hydrantowej,
  • wypracowanie środków zaradczych dla wyeliminowania zagrożenia oraz bezpieczeństwa towarów wysokiego ryzyka,
  • ocena prawidłowości procedury PZB w&zaistniałej sytuacji,
  • ocena posiadanego środka pianotwórczego oraz sprzętu w&kontekście wystąpienia zaistniałego zagrożenia.

Przebieg ćwiczeń:

O godzinie 12:10 podczas opróżniania ostatniej 10-tej cysterny na&bocznicy kolejowej powstaje awaria łożyska pompy tłoczącej spirytus do&rurociągu technologicznego zakładu Destylacje Polskie Sp. z&o. o. W&wyniku awarii następuje rozszczelnienie pompy i&zapłon rozlanego spirytusu.

W pierwszej fazie osoby obsługujące monitoring sterowni po zauważeniu pożaru wyłączają zasilanie silnika, powiadamiają o&pożarze pracownika ochrony obiektu a&następnie uruchamiają stałą instalacje zraszającą cysternę na&stanowisku rozładowczym bocznicy w&celu nie dopuszczenia do&dalszego rozprzestrzeniania się pożaru. Po&wykonaniu tych czynności przystępują za&pomocą gaśnic do&wstępnej próby gaszenia rozlewiska. Pracownik ochrony powiadamia o&pożarze jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w&Obornikach oraz kierownictwo zakładu, które przystępuje do&ewakuacji personelu.
Po przybyciu na&miejsce sił i&środków JRG Oborniki działania skupiają się na&podaniu jednego prądu gaśniczego piany na&palący się spirytus oraz jednego prądu gaśniczego wody w&obronie na&pobliskie zbiorniki magazynujące spirytus.

Po zakończonych ćwiczeniach podsumowania w&postaci uwag i&wniosków dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w&Obornikach kpt. Dariusz Szrama, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i&Kontrolno Rozpoznawczego st. kpt. Marek Wiktorski, Dowódcy JRG Oborniki: asp. sztab. Jacek Wawrzyniak, mł. kpt. Patryk Tasarz, a&także Dyrektor ds. produkcji Andrzej Ulanowski.

Źródło: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja