Wiceminister w MSWiA Jarosław Zieliński odpowiedział posłance Platformy Obywatelskiej Bożenie Kamińskiej na interpelację złożoną pod koniec lutego br.

Posłanka pytała między innymi o samochody wykorzystywane przez Komendanta Głównego PSP Leszka Suskiego, odejścia funkcjonariuszy ze służby i sygnały na temat sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie pytania znajdziecie tutaj:

Posłanka pyta o sytuację w Państwowej Straży Pożarnej

Poniżej pełna odpowiedź Jarosława Zielińskiego.   

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 29484 Posła na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej w sprawie sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej, w oparciu o stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę zauważyć, że po raz kolejny sformułowania zawarte w interpelacji Pani Poseł mają bezpodstawny i fałszywy charakter, a ich brzmienie jest jednoznacznie pejoratywne i nosi znamiona pomówienia. Informacje o rzekomych nieprawidłowościach w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zawarte w wystąpieniu opierają się na anonimowych źródłach, co poddaje w wątpliwość wiarygodność zarówno tych informacji, jak i samych informatorów.

Odnosząc się do podniesionej przez Panią Poseł kwestii kadrowej w jednostkach organizacyjnych PSP informuję, że posiadane dane nie potwierdzają tezy Pani Poseł o „coraz większych brakach” w tym zakresie. Należy zauważyć, że w dniu 1 stycznia 2018 roku Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowe środki finansowe na utworzenie 490 nowych etatów związanych ze zwiększeniem zadań PSP m.in. w zakresie współpracy z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Powyższe miało wpływ na liczbę wakatów w PSP, która (przy uwzględnieniu części wakatów z 490 dodatkowych etatów pozyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 753, tj.  2,43 % stanu zatrudnienia.

Natomiast zmiany kadrowe, które miały miejsce w ostatnich latach, były spowodowane w zdecydowanej większości przypadków przejściem funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne.

Jednocześnie wymaga wyjaśnienia, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku złożenia przez strażaka PSP pisemnego żądania zwolnienia ze służby organ administracyjny jest zobowiązany do rozwiązania z nim stosunku służbowego.

Należy wskazać, że w latach 2016-2018 ze służby odchodziło średnio 1050 strażaków rocznie, natomiast w latach 2008-2015 średnia ta wynosiła 1327 osób rocznie.

Dane dotyczące odejść ze służby strażaków PSP w latach 2008-2018 prezentuje poniższy wykres.

Obecne Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP podjęło szereg działań mających na celu zwiększenia zatrudnienia w formacji.

W latach 2016-2018 przeprowadzano znacznie więcej otwartych naborów do służby niż w latach poprzednich. Przykładowo w 2018 roku do służy przyjęto ogółem 1427 osób, a w 2015 roku 2-krotnie mniej, tj. 692 osoby. W latach 2016-2018 średnio do służby były przyjmowane 1082 osoby rocznie, gdy w latach 2013-2015 przyjmowano rocznie średnio 933 osoby.

Mając na względzie pozyskanie wykwalifikowanej kadry o szczególnych kwalifikacjach (m.in. chemików i biologów), w czerwcu 2016 roku Komendant Główny PSP wystąpił do 39 rektorów państwowych uczelni wyższych z informacją o możliwości podjęcia przez absolwentów tych uczelni pracy lub służby w jednostkach organizacyjnych PSP.

Ponadto został zwiększony limit miejsc na kierunki studiów strażaków PSP w służbie kandydackiej oraz strażaków PSP w służbie stałej, skierowanych na studia przez właściwego przełożonego. W latach 2017-2018 limit ten wynosił 300 osób, podczas gdy w roku 2013 – 210.

W ostatnich latach zwiększony został także limit przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa. Przykładowo w 2013 roku limit ten wynosił 356 osób, natomiast w roku 2018 – 510.

Odnosząc się natomiast do kwestii zatrudnienia w Komendzie Głównej PSP wyjaśniam, że w celu zapoznania się ze specyfiką służby w jednostce centralnej PSP oraz realnego zwiększenia szans strażaków z innych jednostek organizacyjnych PSP na przeniesienie do dalszego pełnienia służby w Komendzie Głównej PSP wprowadzono politykę czasowego delegowania do pełnienia służby w tej Komendzie.
W latach 2016-2018 w ramach tego rozwiązania było delegowanych 148 funkcjonariuszy, a do służby w Komendzie Głównej PSP przeniesiono łącznie 54 funkcjonariuszy.

Nawiązując z kolei do zagadnienia dotyczącego używania kilku samochodów służbowych przez Komendanta Głównego PSP informuję, że czas pełnienia służby przez Komendanta Głównego PSP i jego zastępców jest nienormowany. Wykonują oni obwiązki służbowe w różnych porach dnia i różnych miejscach na terenie kraju, również w dniach ustawowo wolnych od pracy. Kwestie dotyczące użytkowania pojazdów służbowych w PSP reguluje zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na bieżąco reaguje na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podległych służb. Wszystkie informacje w tym zakresie są na bieżąco analizowane, przesyłane do załatwienia zgodnie z właściwością, a w szczególnych przypadkach są niezwłocznie przeprowadzane kontrole. Niezależnie od doraźnie podejmowanych działań MSWiA planuje corocznie kontrole, obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji formacji, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

Z uwagi na bieżący monitoring oraz niezwłoczne reagowanie na pojawiające się sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach obecnie w ocenie MSWiA brak jest obiektywnych podstaw oraz konieczności realizacji kontroli w opisanym w wystąpieniu Pani Poseł zakresie podmiotowo-przedmiotowym.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

o autorze

Redakcja/Łukasz