Odznaka Świętego Floriana. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Odznaki Świętego Floriana.

Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” powstało na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Odznaka jako zaszczytne wyróżnienie może być nadawana strażakom oraz członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej ochotniczych straży pożarnych, wyróżniającym się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska – informował w październiku resort w piśmie skierowanym do konsultacji.

Według rozporządzenia odznakę nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który może złożyć wniosek do szefa MSWiA z własnej inicjatywy lub z inicjatywy wojewody, komendanta wojewódzkiego PSP, samorządów, organu administracji zespolonej/niezespolonej, szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i prezesa ochotniczej straży pożarnej.  

Wniosek o nadanie odznaki należy przedstawić szefowi MSWiA najpóźniej na 60 dni przed przewidywanym terminem jej wręczenia. W szczególnych okolicznościach może nastąpić skrócenie terminu.

Jak wygląda Odznaka Świętego Floriana?

Odznakę stanowi krzyż maltański o rozpiętości ramion 38 mm, srebrzony i oksydowany, o sfazowanych gładkich bokach i chropawej powierzchni, mający między ramionami złocone od strony lica romby z pojedynczymi promieniami bijącymi w środek krzyża, a we wcięciu górnego ramienia uszko i kółko do zawieszenia. Pośrodku krzyża widnieje wyobrażenie św. Floriana w półpostaci, w antycznym hełmie i zbroi, obejmującego lewą ręką chorągiew, a w prawej trzymającego naczynie z wylewaną wodą. Strona odwrotna jest gładka, z wypukłymi inicjałami z liter „RP” na górnym ramieniu i wypukłym, majuskułowym trójwierszowym napisem „ZA ZASŁUGI/ DLA SPOŁECZNOŚCI/ LOKALNEJ” w poprzek ramion.

W trakcie prac nad projektem rozporządzenia zrezygnowano z baretki odznaczenia.

Exit mobile version