Na przełomie września i października wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej PSP. Wprowadzone zostaną spore zmiany w funkcjonowaniu komendy.  

Zmiany dotyczą głównie komórek organizacyjnych funkcjonujących w Komendzie Głównej PSP. I tak:

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności zostaje przekształcone w koordynujące funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i udział w międzynarodowych działaniach ratowniczych Biuro Planowania Operacyjnego. KCKRiOL, jako część składowa ww. biura, funkcjonować będzie w systemie zmianowym w randze wydziału.

Zlikwidowane zostaje Biuro Współpracy Międzynarodowej i Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych jako samodzielne komórki organizacyjne.

Biuro Informatyki i Łączności zostaje przekształcone w Biuro Bezpieczeństwa Informacji, gdzie znajdzie się także Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych oraz sprawy obronne.

Gabinet Komendanta Głównego zostaje przekształcony w Biuro Komendanta Głównego, które – obok dotychczasowych zadań jako zaplecze merytoryczne i wykonawcze Kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – przejmuje także z dotychczasowego Biura Kadr i Organizacji zadania dotyczące organizacji Państwowej Straży Pożarnej powiązane z prowadzeniem spraw organizacyjnych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, a z obecnego Biura Współpracy Międzynarodowej przejmuje bilateralną współpracę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami – szefami służb ratowniczych.

Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostaje przekształcone w Biuro Ochrony Ludności. Przejmuje z dotychczasowego Biura Współpracy Międzynarodowej zadania związane ze współpracą Szefa Obrony Cywilnej Kraju z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Unią Europejską, Radą Państw Morza Bałtyckiego i Grupą Wyszehradzką, jak również z jego odpowiednikami za granicą, tj. dyrektorami generalnymi ds. ochrony ludności. Biuro będzie również odpowiedzialne za wdrożenie i koordynację regulacji dotyczących ochrony ludności. Nadal zapewniać będzie także obsługę Szefa Obrony Cywilnej Kraju i realizować zadania związane z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w zakresie powierzonym Komendantowi Głównemu.

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń zmienia nazwę na Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom, co lepiej oddaje specyfikę jego działania.

Biuro Szkolenia zostaje przekształcone w Biuro Edukacji, co ma podkreślić interdyscyplinarny charakter komórki związany z nowoczesnym podejściem do szkolnictwa zawodowego, wykonywania czynności nadzoru nad szkołami i ośrodkami szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, interdyscyplinarnym doskonaleniem zawodowym, wprowadzaniem kompetencji miękkich do programów nauczania i szkolenia oraz organizowania działalności sportowej w Państwowej Straży Pożarnej, wdrażaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jak również uczeniem się przez całe życie w ramach rozwijania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Biuro Edukacji będzie identyfikowane jako komórka zajmująca się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, lecz całej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków zostaje przekształcone w Biuro Nadzoru.

Bez zmian pozostaje Biuro Prawne, Biuro Finansów i Biuro Logistyki.

o autorze

Redakcja/Łukasz